สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)
อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้
 
 • 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
        1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5.   5.1 กรณีบุคคลสัญชาติไทย แสดง สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ข้าราชการ หรือ
        5.2 กรณีเป็นของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่หรือผู้ได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย แสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน,สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาเอกสารการได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย
  บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
  6.   6.1.หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือใบสูติบัตร*  หรือ
        6.2 หนังสือรับรองจากส่วนราชการสถานทูต หรือสถานกงสุล แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
  *(ทั้ง ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (02-5751056-9))
  7. กรณีบิดาเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องแสดงหนังสือคำสั่งอนุญาตจากศาลให้เป็นผู้รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  8. แสดงหลักฐานการมีรายได้ดังนี้
        8.1 แสดงรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยรับรองจากสถานฑูตหรือสถานกงสุลของผู้ยื่นคำขอประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาของรายได้* หรือ
        8.2 แสดงหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำ ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
        (ทั้ง 8.1 และ8.2 จะต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว และเอกสารทั้งหมดจะต้องลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอ)
หมายเหตุ
 1. 1. ทั้งผู้ยื่นคำขอและผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมาดำเนินการทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง
  2. กรณีผู้ให้อุปการะเป็นบุตรจะต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
  3. กรณีผู้รับอุปการะเป็นบิดาหรือมารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 50  ปีบริบูรณ์ขี้นไป หากเป็นบุตรต้องยังไม่ได้สมรสแลอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนและต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
  4. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
  5. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th
เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)
อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้
 
 • 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
        1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5.   5.1 กรณีบุคคลสัญชาติไทย แสดง สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ข้าราชการ หรือ
        5.2 กรณีเป็นของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่หรือผู้ได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย แสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน,สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาเอกสารการได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย
  บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
  6.   6.1.หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือใบสูติบัตร*  หรือ
        6.2 หนังสือรับรองจากส่วนราชการสถานทูต หรือสถานกงสุล แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
  *(ทั้ง ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (02-5751056-9))
  7. กรณีบิดาเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องแสดงหนังสือคำสั่งอนุญาตจากศาลให้เป็นผู้รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  8. แสดงหลักฐานการมีรายได้ดังนี้
        8.1 แสดงรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยรับรองจากสถานฑูตหรือสถานกงสุลของผู้ยื่นคำขอประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาของรายได้* หรือ
        8.2 แสดงหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำ ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
        (ทั้ง 8.1 และ8.2 จะต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว และเอกสารทั้งหมดจะต้องลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอ)
หมายเหตุ
 1. 1. ทั้งผู้ยื่นคำขอและผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมาดำเนินการทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง
  2. กรณีผู้ให้อุปการะเป็นบุตรจะต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
  3. กรณีผู้รับอุปการะเป็นบิดาหรือมารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 50  ปีบริบูรณ์ขี้นไป หากเป็นบุตรต้องยังไม่ได้สมรสแลอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนและต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
  4. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
  5. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th