ลำดับ รายการ ประเภท ดาวน์โหลด
1 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 237/2557 เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ PDF  ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง ตร.ที่ 176/2557 ลง 21 ก.ค.2557 เรื่อง การตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2557 PDF  ดาวน์โหลด
3 คำสั่ง ตร.ที่ 139/2557 ลง 7 ก.ค.2557 เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2557 PDF  ดาวน์โหลด
4 คำสั่ง ตร.ที่ 138/2557 ลง 7 ก.ค.2557 เรื่อง รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2557 PDF  ดาวน์โหลด
5 ODER OF THE IMMIGRATION BUREAU NO. 138/2557 Subject: Supporting documents for Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand PDF  ดาวน์โหลด
6 คำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย.2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2557 PDF  ดาวน์โหลด
7 หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0028.171/2076 ลง 25 มิ.ย.2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตรวจอนุญาตคนชาติของประเทศที่ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย PDF  ดาวน์โหลด
8 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 79 / 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่ตรงตามประเภทการตรวจลงตราหรือการยกเว้นการตรวจลงตรา PDF  ดาวน์โหลด
9 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 78 / 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ผ่านการตรวจอนุญาต(หลุดตรวจ) จากพนักงานเจ้าหน้าที่ PDF  ดาวน์โหลด
10 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 77 / 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสูญหาย ชำรุด หมดอายุ หรือเปลี่ยนสัญชาติไปจากเดิม PDF  ดาวน์โหลด
11 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 61 / 2557 เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ PDF  ดาวน์โหลด
12 ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. 2557 PDF  ดาวน์โหลด
13 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 13 ประวัติ พ.ศ. 2556  –
14 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 24 บัตร พ.ศ. 2555  PDF  ดาวน์โหลด
15 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 25 หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่และกองรักษาการณ์ (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2555  PDF  ดาวน์โหลด
16 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๗ อาณัติสัญญาณ พ.ศ. 2555 PDF  ดาวน์โหลด
17 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2556  PDF  ดาวน์โหลด
18 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 31 การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัย  PDF  ดาวน์โหลด
19 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556  zip  ดาวน์โหลด
20 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ 41 การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจในวาระที่เกษียณอายุราชการ  PDF  ดาวน์โหลด
21 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 21 การลาของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2555  PDF  ดาวน์โหลด
22 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551  PDF  ดาวน์โหลด
23 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 777 / 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  PDF  ดาวน์โหลด
24 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2551 PDF  ดาวน์โหลด
25 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 607 / 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในฐานะตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  PDF  ดาวน์โหลด
26 ข้อกำหนดคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่ 1/2549 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวบางจำพวกเป็นกรณีพิเศษฯ PDF  ดาวน์โหลด
27 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 608 / 2549 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว PDF  ดาวน์โหลด
28 การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ PDF  ดาวน์โหลด
29 มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ  doc  ดาวน์โหลด
30 ระเบียบและมาตรการปฏิบัติในการรับตัว ควบคุม ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องกักต่างด้าว  doc  ดาวน์โหลด
31 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545  doc  ดาวน์โหลด
32 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544  doc  ดาวน์โหลด
33 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ  doc  ดาวน์โหลด
34 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  doc  ดาวน์โหลด
35 ตรวจสอบคำนวณเงินกรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยโดยได้รับทุน  doc  ดาวน์โหลด
36 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  –
37 การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  doc  ดาวน์โหลด
38 การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  doc  ดาวน์โหลด
39 การมอบอำนาจอนุมัติหลักสูตร  doc  ดาวน์โหลด
40 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  doc  ดาวน์โหลด
41 กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องขออนุมัติหรือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ  doc  ดาวน์โหลด
42 การส่งรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  doc  ดาวน์โหลด
43 การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมหรือร่วมงานพิธีการต่าง ๆ  doc  ดาวน์โหลด
44 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2547  –
45 การดำเนินการเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย  doc  ดาวน์โหลด
46 การสอนพิเศษ บรรยาย อภิปราย และดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการ ตร.  doc  ดาวน์โหลด
47 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ หรือขออนุญาตใช้สถานที่, อุปกรณ์, กำลังพล เพื่อถ่ายละคร หรือภาพยนตร์  doc  ดาวน์โหลด
48 ค่าธรรมเนียมในการให้บริการแก่หน่วยราชการ  doc  ดาวน์โหลด
49 แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการประกันตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  doc  ดาวน์โหลด