การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์ม ตม.18

2.หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

3.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงตรงกับทะเบียนบ้าน)

4.ทะเบียนบ้าน(ต้นฉบับ)พร้อมสำเนา 1 ชุด หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง5.เอกสารการเข้าเมือง(ถ้ามี)

6.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 5 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)

7.ค่าธรรมเนียม 19,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 15 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์ม ตม.18

2.หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรก, หน้า VISA, หน้าตราขาเข้าครั้งสุดท้าย

3.ทะเบียนบ้าน(ทร.14)ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 2 ชุด หน้าที่มีเลขที่บ้าน เพื่อจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

4.ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)

5.ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

6.สูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

7.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)

8.ค่าธรรมเนียม 191,400 บาท หรือ 95,700 บาท แล้วแต่กรณี

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 3 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีไม่มีที่ว่างหรือชำรุด

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์ม ตม.20

2.หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ฉบับเดิม

4.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)

5.ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน(ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 1 ชุด หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง

6.ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)

7.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)

8.ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 2 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์ม ตม.20

2.หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

3.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)

4.ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน(ต้นฉบับ)พร้อมสำเนา หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง

5.ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)

6.ใบแจ้งความ (กรณีหายในประเทศ)

7.บัตรประจำตัวประชาชน(พยาน) พร้อมสำเนา

8.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)

9.ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 6 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์ม ตม.13

2.หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่

4.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย)

5.รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

6.ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 140 นาที

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอถอนสลักหลังหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

2.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่3.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)

4.รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 2 วันทำการ

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์ม ตม.22

2.หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่4.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย)

5.รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำน2วน 1 รูป6.ค่าธรรมเนียม
–สำหรับการเดินทางหนึ่งครั้ง (SINGLE) 1,900 บาท
–สำหรับการเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้ง (MULTIPLE) 3,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 140 นาที

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1.ใบนัดรายงานตัวจากสนามบิน (ถ้ามี)

2.แบบฟอร์ม ตม.22

3.หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

4.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่

5.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย)

6.รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

7.ค่าธรรมเนียม
–สำหรับการเดินทางหนึ่งครั้ง (SINGLE) 1,900 บาท
–สำหรับการเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้ง (MULTIPLE) 3,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 12 วัน

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่

เอกสารประกอบที่ต้องใช้
  1. 1.หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง2.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่3.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย)4.ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน(ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง5.รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 5 วันทำการ

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)