การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15) เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 1. แบบฟอร์ม ตม.18
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงตรงกับทะเบียนบ้าน )
 4. ทะเบียนบ้าน(ต้นฉบับ)พร้อมสำเนา 1 ชุด หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
 5. เอกสารการเข้าเมือง(ถ้ามี)
 6. ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 5 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 8. ค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 19,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 3 สัปดาห์

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 1. แบบฟอร์ม ตม. 18
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรก, หน้า VISA, หน้าตราขาเข้าคร้ังสุดท้าย
 3. ทะเบียนบ้าน(ทร.14)(ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 2 ชุด หน้าเลขที่บ้าน เพื่อจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
 4. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 5. ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 6. สูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 8. ค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 191,400 บาท หรือ 95,700 บาท แล้วแต่กรณี
ระยะเวลาดำเนินการ

สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 1. แบบฟอร์ม ตม. 18
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรก, หน้า VISA, หน้าตราขาเข้าคร้ังสุดท้าย
 3. ทะเบียนบ้าน(ทร.14)(ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 2 ชุด หน้าเลขที่บ้าน เพื่อจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
 4. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 5. ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 6. สูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 8. ค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 191,400 บาท หรือ 95,700 บาท แล้วแต่กรณี
ระยะเวลาดำเนินการ

สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 1. แบบฟอร์ม ตม.20
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
 4. ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน(ต้นฉบับ)พร้อมสำเนา หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
 5. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 6. ใบแจ้งความ
 7. บัตรประจำตัว(พยาน) พร้อมสำเนา
 8. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 9. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 1,900 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 3 สัปดาห์

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 1. แบบฟอร์ม ตม.13
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย)
 5. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 6. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 30 นาที

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การขอถอนสลักหลังหลังแจ้งออกฯ เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
 4. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
ระยะเวลาดำเนินการ

2 วัน

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี
(NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)
เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 1. แบบฟอร์ม ตม.22
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย)
 5. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 6. ค่าธรรมเนียม
  – สำหรับการเดินทางหนึ่งครั้ง (SINGLE) 1,900 บาท
  – สำหรับการเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้ง (MULTIPLE) 3,800 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 30 นาที

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การขอตรวจลงตราย้อนหลัง เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 1. ใบนัดรายงานตัวจาก ทสภ.
 2. คำขอ ตม.22
 3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 4. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 5. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
 6. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 8. ค่าธรรมเนียม
  – หนึ่งครั้ง 1,900 บาท
  – หลายครั้ง 3,800 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ

2 สัปดาห์

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226

การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม รายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
 4. ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน(ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
 5. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
ระยะเวลาดำเนินการ

2 สัปดาห์

หมายเหตุ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226