No. Title Form No. File Type Download
1.แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (ตม.88)ตม.88Download
2.แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา สำหรับคนจีน (ตม.88)ตม.88Download
3.การแจ้งเพิ่ม-ลด-หรือเปลี่ยนคนประจำพาหนะ(ตม.5)ตม.5Download
4.คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)ตม.7Download
5.คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)ตม.8Download
6.คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9)ตม.9Download
7.คำขอพิสูจน์สัญชาติ (ตม.10)ตม.10Download
8.อุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ตม.11)ตม.11Download
9.อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.12)ตม.12Download
10.คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม.13)ตม.13Download
11.คำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ตม.14)ตม.14Download
12.คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.18)ตม.18 Download
13.คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.20)ตม.20Download
14.คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม.22)ตม.22Download
15.คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม.25)ตม.25 Download
16.แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม.28)ตม.28 Download
17.แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)ตม.30Download
18.แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าว (ตม.47)ตม.47Download
19.คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม.86)ตม.86Download
20.คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม.87)ตม.87Download
21.แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย-Download
22.คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่-Download
23.แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล-Download
24.แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ-Download
25.แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่-Download
26.แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่-Download
27.แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต-Download
28.แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.1)สตม.1Download
29.แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (สตม.2)สตม.2Download
30.หนังสือรับทราบแนวทางปฏิบัติการห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร กรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเป็นระยะเวลานาน-Download
31.ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว-Download
32.แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานสตม.4Download
33.แบบรับรองตนเพื่อขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19-Download
34.แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย
-Download
35.แบบฟอร์ม การขอคัดข้อมูลเข้า-ออก-Download
36.แบบฟอร์มรายการเกี่ยวกับพาหนะตม.2Download