1 952cfe53e8 form-download e3bb4f4260
ประเภทไฟล์ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์
Thumbnail for รายละเอียดการยื่นคำขอมีถิ่นที่อยู่-โควตาประจำปี.pdfรายละเอียดการยื่นคำขอมีถิ่นที่อยู่-โควตาประจำปี.pdf

Open | Download
232.63 KB
Thumbnail for TM30-New.pdfTM30-New.pdf

แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. 30)

Open | Download
414.78 KB
Thumbnail for STM_2-New.pdfSTM_2-New.pdf

แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.2)

Open | Download
561.16 KB
Thumbnail for inout-req.pdfinout-req.pdf

แบบคำขอคัดสำเนาข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก

Open | Download
20.58 KB
Thumbnail for inout-req-agent.pdfinout-req-agent.pdf

แบบคำขอคัดสำเนาข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก(กรณีมอบอำนาจ)

Open | Download
23.93 KB
Thumbnail for Consent-Form.docxConsent-Form.docx

แบบรับรองตนเพื่อขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในช่วงโควิด-19 Affidavit for granting permission to temporarily stay in the kingdom during Covid-19

Download
17.82 KB
Thumbnail for 1574068089105.pdf1574068089105.pdf

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องห้ามและบุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ Biometrics Blacklist System : BBS

Open | Download
2.72 MB
Thumbnail for 1556100177810.pdf1556100177810.pdf

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องห้ามและบุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ Biometrics Blacklist System : BBS

Open | Download
3.75 MB
Thumbnail for 1542264289117.pdf1542264289117.pdf

แบบฟอร์มการแจ้งไม่เข้าพักอาศัยตามที่ระบุไว้ในบัตรขาเข้าของบุคคลต่างด้าว ตม.27

Open | Download
256.46 KB
Thumbnail for 1486549567246.xls1486549567246.xls

แบบบันทึกข้อมูล Non LA สำหรับแรงงานต่างด้าวเวียดนาม

Download
67.5 KB
Thumbnail for 1486549531987.xls1486549531987.xls

สถิติการเดินทางเข้า - ออก จำแนกตามสัญชาติและประเภทการตรวจลงตรา

Download
1.27 MB
Thumbnail for 1486549507402.xls1486549507402.xls

แบบรายงานการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร(บัตร ตม.6)

Download
15.5 KB
Thumbnail for 1486549422888.xls1486549422888.xls

แบบสำรวจกล้องวงจรปิด CCTV IP camera

Download
21 KB
Thumbnail for 1486549242142.xls1486549242142.xls

แบบรายงานสถิติการใช้บัตรผ่านแดนเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ณ ด่าน ตม.ติดมาเลเซีย

Download
15.5 KB
Thumbnail for 1486549215751.xls1486549215751.xls

แบบรายงานสถิติการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

Download
22.5 KB
Thumbnail for 1486549189474.xls1486549189474.xls

แบบรายงานการจับกุมบุคคลที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

Download
22 KB
Thumbnail for 1486549148096.xls1486549148096.xls

แบบรายงานสถิติการขอรับการตรวจลงตรา

Download
17.5 KB
Thumbnail for 1486549120219.xls1486549120219.xls

แบบรายงานสถิติการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว

Download
22 KB
Thumbnail for 1486549094501.pdf1486549094501.pdf

ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุหลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว

Open | Download
17.94 KB
Thumbnail for 1486548984176.pdf1486548984176.pdf

แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)

Open | Download
38.12 KB
Thumbnail for 1486548937884.doc1486548937884.doc

แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต

Download
48.5 KB
Thumbnail for 1486548913810.doc1486548913810.doc

ใบรับรองแพทย์

Download
25.5 KB
Thumbnail for 1486548884511.doc1486548884511.doc

แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่

Download
39.5 KB
Thumbnail for 1486548856727.doc1486548856727.doc

ขอให้ย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่

Download
21.5 KB
Thumbnail for 1486548833812.doc1486548833812.doc

แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ

Download
30 KB
Thumbnail for 1486548807393.doc1486548807393.doc

ชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน

Download
47 KB
Thumbnail for 1486548719379.doc1486548719379.doc

คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่

Download
43.5 KB
Thumbnail for 1486548677477.doc1486548677477.doc

ขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่

Download
40.5 KB
Thumbnail for 1486548578588.doc1486548578588.doc

แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย

Download
79 KB
Thumbnail for 1486548547093.doc1486548547093.doc

คำขอรับการตรวจลงตรา

Download
55.5 KB
Thumbnail for 1486548522842.doc1486548522842.doc

คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. 86)

Download
57 KB
Thumbnail for 1486548499388.doc1486548499388.doc

แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)

Download
37 KB
Thumbnail for 1486548438779.doc1486548438779.doc

แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมง ของบุคคลต่างด้าว ตม.28

Download
41 KB
Thumbnail for 1486548411818.doc1486548411818.doc

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. 25)

Download
44 KB
Thumbnail for 1486548390263.doc1486548390263.doc

คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามา มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี ตม.22

Download
57.5 KB
Thumbnail for 1486548370152.doc1486548370152.doc

คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. 20)

Download
109 KB
Thumbnail for 1486548283405.doc1486548283405.doc

คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ตม.20

Download
98 KB
Thumbnail for 1486548146928.doc1486548146928.doc

คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. 18)

Download
62.5 KB
Thumbnail for 1486548123877.pdf1486548123877.pdf

คำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ตม. 14)

Open | Download
133.33 KB
Thumbnail for 1486548098453.pdf1486548098453.pdf

คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. 13)

Open | Download
137.49 KB
Thumbnail for 1486548078782.pdf1486548078782.pdf

อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๑๒)

Open | Download
135.86 KB
Thumbnail for 1486548054958.pdf1486548054958.pdf

อุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ตม. 11)

Open | Download
135.52 KB
Thumbnail for 1486548035550.pdf1486548035550.pdf

คำขอพิสูจน์สัญชาติ (ตม. 10)

Open | Download
138.24 KB
Thumbnail for 1486548014100.pdf1486548014100.pdf

คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. 9)

Open | Download
124.86 KB
Thumbnail for 1486547955788.pdf1486547955788.pdf

คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. 8)

Open | Download
161.27 KB
Thumbnail for 1486547929418.pdf1486547929418.pdf

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. 7)

Open | Download
137.22 KB
Thumbnail for 1486547903593.pdf1486547903593.pdf

การแจ้งเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนคนประจำพาหนะ (ตม. 5)

Open | Download
141.2 KB
Thumbnail for 1486547706930.pdf1486547706930.pdf

บัญชีคนประจำพาหนะ (ตม. 4/1)

Open | Download
107.63 KB
Thumbnail for 1486547646919.pdf1486547646919.pdf

บัญชีคนประจำพาหนะ CREW LIST ตม. 4

Open | Download
97.23 KB
Thumbnail for 1486547621330.pdf1486547621330.pdf

บัญชีคนโดยสาร (ตม. 3/1)

Open | Download
104.75 KB
Thumbnail for 1486547121721.pdf1486547121721.pdf

บัญชีคนโดยสาร (ตม. 3)

Open | Download
107.46 KB
Thumbnail for 1486547087241.pdf1486547087241.pdf

รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. 2/1)

Open | Download
139.82 KB
Thumbnail for 1486546828049.pdf1486546828049.pdf

รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒)

Open | Download
210.84 KB
Thumbnail for 1486546532478.pdf1486546532478.pdf

หนังสือสำคัญประจำตัวผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ (ตม. 1)

Open | Download
121.57 KB
Thumbnail for 1486546453940.xls1486546453940.xls

แบบฟอร์มด่านและหน่วยงาน

Download
62 KB
Thumbnail for 1486546382546.xls1486546382546.xls

แบบฟอร์มคำของบลงทุนฯ ประจำปีงบ 2559 ก1 ก2

Download
180 KB
Thumbnail for 1486546138274.xls1486546138274.xls

แบบฟอร์ม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

Download
237 KB
Thumbnail for 1486544706654.pdf1486544706654.pdf

แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา สำหรับคนจีน (ตม.88)

Open | Download
415.17 KB
Thumbnail for 1486544488315.pdf1486544488315.pdf

Application for visa on arrival TM.88

Open | Download
378.41 KB

59

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/รายละเอียดการยื่นคำขอมีถิ่นที่อยู่-โควตาประจำปี.pdf
/TM30-New.pdf
/STM_2-New.pdf
/inout-req.pdf
/inout-req-agent.pdf
/Consent-Form.docx
/1574068089105.pdf
/1556100177810.pdf
/1542264289117.pdf
/1486549567246.xls
/1486549531987.xls
/1486549507402.xls
/1486549422888.xls
/1486549242142.xls
/1486549215751.xls
/1486549189474.xls
/1486549148096.xls
/1486549120219.xls
/1486549094501.pdf
/1486548984176.pdf
/1486548937884.doc
/1486548913810.doc
/1486548884511.doc
/1486548856727.doc
/1486548833812.doc
/1486548807393.doc
/1486548719379.doc
/1486548677477.doc
/1486548578588.doc
/1486548547093.doc
/1486548522842.doc
/1486548499388.doc
/1486548438779.doc
/1486548411818.doc
/1486548390263.doc
/1486548370152.doc
/1486548283405.doc
/1486548146928.doc
/1486548123877.pdf
/1486548098453.pdf
/1486548078782.pdf
/1486548054958.pdf
/1486548035550.pdf
/1486548014100.pdf
/1486547955788.pdf
/1486547929418.pdf
/1486547903593.pdf
/1486547706930.pdf
/1486547646919.pdf
/1486547621330.pdf
/1486547121721.pdf
/1486547087241.pdf
/1486546828049.pdf
/1486546532478.pdf
/1486546453940.xls
/1486546382546.xls
/1486546138274.xls
/1486544706654.pdf
/1486544488315.pdf