ข้อปฎิบัติ / เอกสารเดินทาง / VOA 

35503_ตารางวีซ่า09_01_2560