งานรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญขาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

ข้อกำหนด

 1. คนต่างด้าวสามารถรายงานตัวเพื่อแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15 วัน หรือหลังครบกำหนดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดในใบรับแจ้ง
 2. การรายงานตัวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  2.1) ต้องส่งเอกสารก่อนวันครบกำหนดที่ระบุไว้ในใบรับแจ้ง ล่วงหน้า 15 วัน
  2.2) เฉพาะคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตและแจ้งที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 1. การมอบหมายบุคคลอื่นมารายงานตัวเพื่อแจ้งที่พักอาศัยนั้น ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว บก.ตม.1 ขอความร่วมมือดำเนินการวันละไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ผู้รับมอบ
 2. หากคนต่างด้าวไปรายงานตัวนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการรายงานตัวครั้งต่อไปให้คนต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว บก.ตม.1
 3. กรณีรายงานตัวเกินกำหนด
  5.1) คนต่างด้าวจะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หากคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวไม่ว่ากรณีใดๆ คนต่างด้าวรายนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  5.2) ไม่สามารถมอบหมายบุคคลอื่นมารายงานตัวแทนหรือส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์ได้
 1. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
  ให้มารายงานตัวเพื่อแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  ครั้งสุดท้าย
 2. การรายงานตัวเพื่อแจ้งที่อาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน มิใช่เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นกรณีรายงานตัวเกินกำหนด

วิธีการแจ้ง (ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม)

 1. คนต่างด้าวมารายงานตัวด้วยตนเอง
 2. มอบหมายผู้อื่นนำหนังสือไปรายงานตัวแทน
 3. รายงานตัวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

กรณีที่ 1 : คนต่างด้าวมารายงานตัวด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
 2. แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง)
 3. ใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)

กรณีที่ 2 : มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปรายงานตัว แทน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
 2. แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง)
 3. ใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
 4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 5 บาท โดยระบุว่ามารายงานตัวให้คนต่างด้าวรายนั้นๆ (ฉบับจริง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

สถานที่รับแจ้ง (กรณีเดินทางไปแจ้งที่ศูนย์บริการ)

 1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5A โทร: 02-530-4535  แผนที่
 2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสะพานใหม่ (ดอนเมือง) โทร: 02-147-5644  แผนที่
 3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราษฎร์บูรณะ โทร: 02-408-5602  แผนที่ 

กรณีที่ 3: รายงานตัวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ
 2. แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง)
 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 5 บาท โดยจ่าหน้าซองที่อยู่ถึงนายจ้างหรือคนต่างด้าว

นำเอกสารข้างต้นใส่ซองและจัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน (ก่อนวันครบกำหนดที่ระบุไว้ในใบรับแจ้ง ล่วงหน้า 15 วัน) มาที่

*** ที่อยู่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ***

งานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (รายงานตัว 90 วัน)

กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี

120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

*********************************

ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการส่งไว้เพื่อยืนยัน

*********************************