สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยมีพรมแดนที่่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ โดยติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 798 กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,810 กิโลเมตร และสหพันธรัฐมาเลเซีย 547 กิโลเมตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานตั้งอยู่ 68 จังหวัด มีช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน 118 ช่องทางอนุญาต ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน 116,665,288 คน (คนไทย 30,986,314 คน และคนต่างชาติ 85,678,974 คน) ประมาณ 80% เป็นการเดินทางเข้าออกประเทศโดยใช้พาสปอร์ต ที่เหลือใช้บอร์เดอร์พาส

ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจสำคัญยิ่ง ทั้งงานการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ มิให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ

กฎหมาย
1. พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
1.1.1 กฎกระทรวง (พ.ศ.2523) ฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
1.1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
1.1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
1.1.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
1.1.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
1.1.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
1.1.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
1.1.8 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2545
1.1.9 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
1.1.10 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
1.1.11 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
1.1.12 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
1.1.13 กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559
1.1.14 กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
1.1.15 กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
1.1.16 กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
1.1.17 กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
1.1.18 กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
2. พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
3. พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
4. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
5. พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
7. ประมวลกฎหมายอาญา
8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
9. พ.ร.บ. ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556
10. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
11. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
12. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
13. พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
ประกาศ
1.2.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 1)
1.2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2)
1.2.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3)
1.2.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 4)
1.2.5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 5)
1.2.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 6)
1.2.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 7)
1.2.8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 8)
1.3.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 1)
1.3.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 2)
1.3.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3)
1.3.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 4)
1.3.5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5)
1.3.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 6)
1.3.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 7)
1.3.8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 8)
1.3.9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 9)
1.4.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 1)
1.4.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 2)
1.5.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 7)
1.5.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 8)
1.5.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 10)
1.5.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 11)
1.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินให้คนต่างด้าวต้องมีติดตัวในขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
1.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6)
1.13 ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง วิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบ/คำสั่ง
1.8.1 คำสั่งกระทรวงหมาดไทย ที่ 375/2523 เรื่อง กำหนดแนวทางในการพิจารณาสั่งห้ามมิให้บุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะเป็นฮิปปี้ เข้ามาในราชอาณาจักร
1.8.2 คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
1.9 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2557
1.10 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวันของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
1.11 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย
1.12 ระเบียบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
1.14.1 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 542/2566 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
1.14.2 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 242/2566 เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
1.14.3 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 243/2566 เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
1.15.1 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 41/2566 เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
1.15.2 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 53/2566 เรื่อง มอบหมายหน่วยงานรับคำขอและพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
1.16 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 97/2566 เรื่อง วิธีการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวันทางอิเล็กทรอนิกส์
1.17 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 98/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้คนต่างด้าวใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel)
1.18 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 322/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้คนต่างด้าวใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel)
1.19 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 100/2566 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสำคัญประจำตัว
ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ (ตม.1)
1.20 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 101/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแทนผู้ป่วยหรือผู้พิการซึ่งเป็นคนต่างด้าว
1.21 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 102/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่เกินเก้าสิบวัน (ฉบับที่ 2 )
1.22 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 104/2566 เรื่อง กำหนดรายการข้อมูลที่พัก (Accommodation) หรือสถานที่อยู่ในประเทศไทย (Place of stay in Thailand) เพื่อให้คนต่างด้าวแจ้งล่วงหน้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.23 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 105/2566 เรื่อง วิธีการยื่นรายการบุคคลต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) ทางอิเล็กทรอนิกส์
1.24 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 108/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการคัดกรองและตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom : e - Extension)
1.25 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 109/2566 เรื่อง กำหนดรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record : PNR) เพื่อใช้ในการรายงานอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
    สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา
    เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  • 1178 / 02-572-8500
  • จันทร์ – ศุกร์: 08:30 – 16:30 น.