การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565
เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
1. เปิดรับหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ
2.การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
3.สถานที่ยื่นคำขอ

ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 2 ด้านทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในส่วนภูมิภาค
ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่

ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง
ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง

 

คลิกอ่านรายละเอียด
1. ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2565
2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2565
3. กฎกระทรวง
3.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2546
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
5. คำแนะนำ และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
5.1 คำแนะนำ
5.2 คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)
5.3 แบบข้อมูลบุคคล
5.4 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
5.5 แผนที่แสดงสถานที่พำนักและสถานที่ทำงาน
5.6 ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
5.7 ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน
6. เอกสารประกอบแยกตามประเภทของการยื่นคำขอ