เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงานในบริษัท, หจก. รหัส B

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa และ Transit Visa) หรือ
แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87 เฉพาะ ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ ผผ.90 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไมีมีวีซ่า)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี) , บัตร ตม.6)
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ, ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน วีซ่าจาก ผ.30 หรือ TR เป็น NON-B) (เรื่อง ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา/เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน) (แสดงฉบับจริง)
10. สำเนางบการเงินปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ (0-2575-1056-9)
13. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)(ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยทั้งหมด)
14. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
15. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
16. หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3 ) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
17. แผนที่บริษัท

หมายเหตุ

1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
2. เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
3. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ
4. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร. 0-2141-9902-3

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นอาจารย์ รหัส B

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
  1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา2.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท5. การปฏิบัติหน้าที่ครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐ
  5.1 หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษา หรือจากผู้อำนวยการ ในสถาบันต่ำกว่าอุดมศึกษา
  (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  5.2 หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  5.3 แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน)
  5.4 สำเนาสัญญาว่าจ้าง (เริ่มสัญญาจ้าง ณ เดือน ที่มายื่นคำขอ)
  5.5 คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองจากสถานทูตของบุคคลตางด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ติดต่อสอบถาม 0-2575-1056-9), เอกสารแสดงผลการเรียน และหลักฐานการสอบทางภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEIC))6. การปฏิบัติหน้าที่ครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาเอกชน
  6.1 หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษา หรือจากผู้อำนวยการ ในสถาบันต่ำกว่าอุดมศึกษา
  (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  6.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  6.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนนานาชาติ (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  6.4 แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน)
  6.5 สำเนาสัญญาว่าจ้าง (เริ่มสัญญาจ้าง ณ ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  6.6 คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองจากสถานทูตของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ติดต่อสอบถาม 0-2575-1056-9), เอกสารแสดงผลการเรียน และหลักฐานการสอบทางภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEIC))
  6.7 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
  6.8 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ครูใหญ่ และผู้อำนวยการของสถานศึกษา

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
2. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
3. เอกสารของสถาบันให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองและประทับตราสถาบันทุกแผ่นทุกหน้าเป็นสำคัญ
4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
5. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อศึกษา รหัส ED

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 1. 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
  1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท5. ระดับอุดมศึกษาหรือระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถานบันของรัฐ
  5.1 หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษา หรือจากผู้อำนวยการ ในสถาบันต่ำกว่าอุดมศึกษา
  (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  5.2 หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  5.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ (พร้อมใบเสร็จค่าเทอมล่าสุด)6.ระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถาบันของเอกชน
  6.1 หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษา หรือจากผู้อำนวยการ ในสถาบันต่ำกว่าอุดมศึกษา
  (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  6.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  6.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนนานาชาติ (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  6.4 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
  6.5 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ครูใหญ และผู้อำนวยการของสถานศึกษา

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
2. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
3. เอกสารของสถาบันให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองและประทับตราสถาบันทุกแผ่นทุกหน้าเป็นสำคัญ
4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
5. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. รหัส O

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa และ Transit Visa) หรือ แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.87 เฉพาะ ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ ผผ.90 เฉพาะคนต่างงด้าวที่ไม่มีวีซ่า)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี) , บัตร ตม.6)
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
7. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
9. สำเนาหลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร ใบสำคัญการสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย และ กองนิติกรณ์ (02-5751056-9) กระทรวงการต่างประเทศ)
หรือ หนังสือรับรองจากส่วนราชการสถานทูต หรือสถานกงสุล แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน หนังสือรับรองจาก กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
10. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)  ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อทั้งหมดของพนักงานคนไทย
11. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด

หมายเหตุ

 1. ทั้งผู้ยื่นคำขอและผู้ให้ติดตาม ต้องมาดำเนินการทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง
 2. ผู้ให้ติดตามจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 1 ปี
 3. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสขออยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม หรือ บุตรของ      คู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้นและต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
 4. กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้น ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 5. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
 6. เอกสารของสถาบันให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ
 7. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการกรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วนและยื่นเอกสารฉบับจริง  ทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 8. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร รหัส O

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
  1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราอาณาจักร
  6. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
  7. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ครูใหญ่ และผู้อำนวยการของสถานศึกษา
  8. หนังสือรับรองการทำงานจากโรงเรียน (โปรดระบุชื่อทั้งผู้ยื่นคำขอและผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักรด้วย)
  9.     9.1 สำเนาหลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร การสมรส หรือสูติบัตร หรือ
  9.2 หนังสือรับรองจากส่วนราชการสถานทูต หรือสถานกงสุล แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน หนังสือรับรองจาก กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
  (เอกสารในข้อ 9.1 และ 9.2 ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ และรับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวประจำประเทศไทย และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย) (ติดต่อสอบถาม 0-2575-1056-9))
  10. สำเนารายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่สุดท้าย และใบเสร็จ)
  11. สำเนารายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด (หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ให้ชี้แจงเหตุผล โดย เรียน ผู้บัญาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

หมายเหตุ

 1. ทั้งผู้ยื่นคำขอและผู้ให้ติดตาม ต้องมาดำเนินการทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง
 2. ผู้ให้ติดตามจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 1 ปี
 3. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสขออยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม หรือ บุตรของ      คู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้นและต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
 4. กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้น ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 5. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
 6. เอกสารของสถาบันให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ
 7. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการกรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วนและยื่นเอกสารฉบับจริง  ทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 8. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th
เอกสารประกอบการยื่นและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล/ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ/การศึกษา/การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย (รหัส O)
 1. อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้1.  1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะ คนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
  1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะ คนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และผผ.90  เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว,รอยตราการตรวจลงตรา,ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) ,บัตรขาออก ( ตม.6)
  3. รูปถ่าย ขนาด 4×6 ซม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5. 5.1. หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือใบสูติบัตร  หรือหลักฐานการสมรส หรือ5.2 หนังสือรับรองจากส่วนราชการสถานทูต หรือสถานกงสุล แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ (ทั้ง ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของคน ต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ กองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (02-5751056-9))6. 6.1 กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แสดง
  6.1.1.ทะเบียนการสมรส (คร.2)
  6.1.2ใบสำคัญการสมรส (คร.3)
  6.1.3 สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสก่อนจดทะเบียนหรือความเป็นโสดของคนต่างด้าว (หากไม่มีสามารถขอคัดจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่เคยทำการจดทะเบียน)*หรือ
  6.2 กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ แสดงทะเบียนฐานะความเป็นครอบครัว (คร.22)  และ ทะเบียนสมรสในต่างประเทศ*6.3 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ สถานทูต         หรือสถานกงสุลของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศ แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน*
  *(ทั้ง ข้อ 6.1.3 , 6.2 และ 6.3 จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศและจากกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศประจำประเทศไทย (02-5751056-9))7.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ให้ติดตาม(เช่นหน้าข้อมูลส่วนตัว,รอยตราการตรวจลงตรา,ตราขาเข้า,รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) ,บัตรขาออก (ตม.6)8.หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากสถาบันของผู้ให้ติดตามว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอยู่ในราชอาณาจักร (โดยระบุ ว.ด.ป.เดียวกันกับวันที่ยื่นคำขอและโปรดระบุชื่อทั้งผู้ยื่นคำขอและผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอยู่ในราชอาณาจักร)

  9.สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันหรือสถานศึกษา

  10.สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหาร,ผู้จัดการ,ครูใหญ่และผู้อำนวยการของสถาบันหรือสถานศึกษา

หมายเหตุ

 1. ทั้งผู้ยื่นคำขอและผู้ให้ติดตาม ต้องมาดำเนินการทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง
 2. ผู้ให้ติดตามจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 1 ปี
 3. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสขออยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม หรือ บุตรของ      คู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้นและต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
 4. กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้น ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 5. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
 6. เอกสารของสถาบันให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ
 7. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการกรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วนและยื่นเอกสารฉบับจริง  ทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 8. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th
เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้
1.
1.1  แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5.
5.1  กรณีบุคคลสัญชาติไทย แสดง สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ข้าราชการ หรือ
5.2 กรณีเป็นของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่หรือผู้ได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย แสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน,สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาเอกสารการได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย
บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
6.
6.1  หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือใบสูติบัตร*  หรือ
6.2 หนังสือรับรองจากส่วนราชการสถานทูต หรือสถานกงสุล แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
*(ทั้ง ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (02-5751056-9))
7. กรณีบิดาเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องแสดงหนังสือคำสั่งอนุญาตจากศาลให้เป็นผู้รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
8. แสดงหลักฐานการมีรายได้ดังนี้
8.1 แสดงรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยรับรองจากสถานฑูตหรือสถานกงสุลของผู้ยื่นคำขอประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาของรายได้* หรือ
8.2 แสดงหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำ ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
(ทั้ง 8.1 และ8.2 จะต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว และเอกสารทั้งหมดจะต้องลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอ)

หมายเหตุ

1. ทั้งผู้ยื่นคำขอและผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมาดำเนินการทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง
2. กรณีผู้ให้อุปการะเป็นบุตรจะต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
3. กรณีผู้รับอุปการะเป็นบิดาหรือมารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 50  ปีบริบูรณ์ขี้นไป หากเป็นบุตรต้องยังไม่ได้สมรสแลอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนและต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
4. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
5. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (รหัส O) (กรณีสมรส) เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5.   5.1 กรณีบุคคลสัญชาติไทย แสดง สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ข้าราชการ หรือ
5.2 กรณีเป็นของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่หรือผู้ได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย แสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน,สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาเอกสารการได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย
6.   6.1 กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แสดง
6.1.1 ทะเบียนการสมรส (คร.2)
6.1.2 ใบสำคัญการสมรส (คร.3)
6.1.3 สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสก่อนจดทะเบียนหรือความเป็นโสดของคนต่างด้าว (หากไม่มีสามารถขอคัดจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่เคยทำการจดทะเบียน)*หรือ
6.2 กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ แสดง
ทะเบียนฐานะความเป็นครอบครัว (คร.22)  และ ทะเบียนสมรสในต่างประเทศ*6.3 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ สถานทูต หรือสถานกงสุลของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศ แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน*
*(ทั้ง ข้อ 6.1.3 , 6.2 และ 6.3 จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศและจากกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศประจำประเทศไทย(02-5751056-9))
7. กรณีสามีเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ดังนี้
7.1 แสดงรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของผู้ยื่นคำขอประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาของรายได้*  หรือ
7.2 แสดงหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำ ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท * * (ทั้ง 8.1 และ8.2 จะต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว และเอกสารทั้งหมดจะต้องลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอ)
8.กรณีสามีเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน (โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)
9.ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรส หรือภาพถ่ายครอบครัว ประมาณ 4 รูป

หมายเหตุ

1. ในการยื่นคำขอ ทั้งสามีและภรรยา  ต้องมาดำเนินการทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง
2.  เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
3.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
4. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 • 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
  1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5.   5.1 หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)*
  5.2 สำเนาบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ทุกหน้า (ระบุชื่อผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท) *
  5.3 หลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย*
  *(เอกสาร ข้อ 5.1, 5.2 และ 5.3 ต้องระบุชื่อผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว และลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอ) หรือ
  6. หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทย หรือต่างประเทศ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท
       (พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาของรายได้ดังกล่าว)  หรือ
  7. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ 5 และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ 6 (จำนวน 1ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า  800,000 บาท

หมายเหตุ

1.  ผู้ยื่นคำขอ ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
2.  ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
3.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
4.  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อทำงานในมูลนิธิ (รหัส O)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
  1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5. หนังสือจากส่วนราชการระดับกรมเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  6. หนังสือจากมูลนิธิเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  7. ชุดใบอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ
  8. สำเนารายงานการประชุมมูลนิธิ

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
2เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
3. เอกสารของมูลนิธิให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตรามูลนิธิ เป็นสำคัญ
4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
5. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
  1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5. หนังสือจากส่วนราชการระดับกรมหรือจากนายกสมาคม เพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  6. ชุดใบอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม
  7. สำเนารายงานการประชุมของสมาคม

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำร้อง ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
2. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
3. เอกสารของสมาคมให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตราสมาคม เป็นสำคัญ
4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
5. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม (รหัส R)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ สำนักนายกรัฐมนตรี (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
6. หนังสือรับรองที่อยู่จากเจ้าอาวาสที่ให้การพำนัก (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
7. หนังสือสุทธิ (หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย)

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
3. เอกสารในการยื่นคำขอให้เจ้าอาวาสที่ผู้ยื่นคำขอพำนักอยู่ลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตราวัดเป็นสำคัญ
4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการกรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วนและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
5. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการศึกษาของนักบวช (รหัส ED)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

1.  1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะ คนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือ
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะ คนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว,รอยตราการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี),บัตรขาออก (ตม.6)
3. รูปถ่าย ขนาด 4×6 ซม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือมหามงกุฎราชวิทยาลัย (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
6. หนังสือรับรองที่อยู่จากเจ้าอาวาสที่ให้การพำนัก
7. หนังสือสุทธิ (หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย)
8. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ พร้อมใบเสร็จค่าเทอม
9. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหาร,ผู้จัดการ,ครูใหญ่และผู้อำนวยการ ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา  สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นขอ ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง
2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
3. เอกสารในการยื่นคำขอให้เจ้าอาวาสที่ผู้ยื่นคำขอพำนักอยู่ลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตราวัดเป็นสำคัญ
4. เอกสารของสถาบันให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองและประทับตราสถาบันทุกแผ่นทุกหน้าเป็นสำคัญ
5. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการกรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(NON-O) เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รหัส B

ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน อนุญาตไม่เกิน 90 วัน

1.
1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยแสดง56
5.1 สำเนาหลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย
5.2 หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย
5.3 สำเนาหลักฐานการฝากเงิน
5.4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ  ระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
หรือ
6. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อ หรือเช่า (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี)  ห้องชุดในอาคารชุดจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในราคาซื้อหรือเช่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยแสดง
6.1 โฉนดที่ดินมือแรกและต้องเป็นชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
6.2 สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดระหว่างผู้ยื่นคำขอกับบริษัทหรือโครงการและสำเนาการจดทะเบียนแสดงการเป็นเจ้าของห้องชุดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมจากสำนักงานที่ดินในพื้นที่
6.4 หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย
6.5 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์เป็นชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
6.6 หลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย
6.7 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.8 ใบประเมินราคาจากสำนักงานที่ดิน
หรือ
7. มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงินประจำกับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยแสดง
7.1 สำเนาหลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย
7.2 หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย
7.3 สำเนาหลักฐานการฝากเงิน
7.4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
หรือ
8. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  โดยแสดงหลักฐานสำเนาพันธบัตรของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
9. มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (6), (7) หรือ (8) ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

หมายเหตุ

1.  ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง  
2.  เอกสารในการยื่นคำขอจะต้องเป็นชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
3.  เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
4.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
5.  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์(นักวิจัย)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

1.
1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะ คนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะ คนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว,รอยตราการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) ,บัตรขาออก ( ตม.6)
3. รูปถ่าย ขนาด 4×6 ซม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือจากส่วนราชการระดับกรมเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

หมายเหตุ

1 .ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง  
2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
3. เอกสารของสถาบันให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตราสถาบัน เป็นสำคัญ
4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
5. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เเอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รหัส F)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

1.
1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะ คนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะ คนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว,รอยตราการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) ,บัตรขาออก ( ตม.6)
3. รูปถ่าย ขนาด 4×6 ซม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือจากส่วนราชการระดับกรมเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

หมายเหตุ

 1. ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง  
 2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
 3. เอกสารของมูลนิธิให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตรามูลนิธิ เป็นสำคัญ
 4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 5. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th