คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สตม.
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ สตม.
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ยุทธศาสตร์แผนบริหารราชการ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ยุทธศาสตร์แผนบริหารราชการ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์แผนบริหารราชการ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ไฟล์ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2557 ตามตัวชี้วัดที่ 6.2 (IT)
ตัวชี้วัดที่ : 6.2 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ของ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
ตัวชี้วัดที่ : 6.2 ผนวก ก ตารางการดำเนินการของหน่วยคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไฟล์ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2556 ตามตัวชี้วัดที่ 9 (IT)


ตัวชี้วัดที่ : 9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ


ตัวชี้วัดที่ : 9.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ


แผนพัฒนาองค์การด้านระบบสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2556


ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ


การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2556 ตามตัวชี้วัดที่ 9 (IT)


คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2556 ตามตัวชี้วัดที่ 9 (IT)


การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 9


การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 9


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อม
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 SAR


คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2555 ตามตัวชี้วัด14 (IT)


KPI ตัวชี้วัดที่ 4.1- 4.4สตม. ปี 2555


คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2555 ตามตัวชี้วัด 4.2.1


คำรับรองฯ สตม. ระหว่าง ผบ.ตร. กับ ผบช.สตม. ปี 2555


ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สตม.


ตารางแสดงการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


ตารางแสดงผู้รับผิดชอบหลักของ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


น้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555


หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานรับผิดชอบร่วมหน่วยปฏิบัติ ของ สตม.


แบบรายงานตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิตการป้องกันและปราบปรามลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานรับผิดชอบร่วม/หน่วยปฏิบัติ ตัวชี้วัดของ สตม. ปีงบประมาณ พ.ศ.2554


คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด 12 (IT)


ตัวชี้วัดที่ 12.3 หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์ (IT1-IT6)


แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ สตม.


รายงานผลการปฏิบัติราชการ(ระบบคดีอาญา)


รายงานผลการปฏิบัติราชการ(ระบบฐานข้อมูลกำลังพล)
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คำรับรองการปฏิบัติราชการ


แผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ


แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2553


แผนปฏิบัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สตม. ประจำปีงบประมาณ 2553


แผนองค์ความรู้ของ สตม. ประจำปีงบประมาณ 2553


การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สตม. ประจำปีงบประมาณ 2553 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน