รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

เอกสารของคนต่างด้าว
1.หนังสือเดินทาง
2.แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
3.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
4.สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ ( สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
5.สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
6.สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
7.แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าวเอกสารของนายจ้าง
8.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
9.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
10.สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
11.สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
12.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
13.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

เอกสารของคนต่างด้าว

1.หนังสือเดินทาง
2.แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
3.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
4.สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
5.สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
6.สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
7.แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว

เอกสารของนายจ้าง
8.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
9.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
10.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
11.สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
12.สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
13.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
14.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

** เอกสารกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รายการที่ 8-13 ต้องประทับตราบริษัท**

หมายเหตุ

•จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและจัดเรียงเอกสารตามลำดับ
•ติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ณ ศูนย์ฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ชั้น1, ศูนย์ฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้น3 และ ศูนย์ฯ ห้างอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น5
•สามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้ 30 วัน