ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566

By |2023-09-29T16:08:44+00:00กันยายน 29th, 2023|ประกาศ|

ประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถว ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566

By |2023-09-23T03:39:53+00:00กันยายน 23rd, 2023|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566

By |2023-09-17T08:06:31+00:00กันยายน 17th, 2023|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566

By |2023-09-15T15:17:05+00:00กันยายน 15th, 2023|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2566

By |2023-08-25T16:55:17+00:00สิงหาคม 25th, 2023|ประกาศ|

ประกาศเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 200 อัตรา พ.ศ.2566

By |2023-08-16T16:01:58+00:00สิงหาคม 16th, 2023|ประกาศ|

ประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขั้นบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2566

By |2023-08-05T01:19:36+00:00สิงหาคม 5th, 2023|ประกาศ|

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

By |2023-07-21T05:52:44+00:00กรกฎาคม 10th, 2023|ประกาศ|

เรื่อง ประกาศผลการได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2566

By |2023-06-21T08:14:30+00:00มิถุนายน 21st, 2023|ประกาศ|

แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย

By |2023-04-28T06:15:33+00:00เมษายน 28th, 2023|ประกาศ|
Go to Top