ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2567

By |2024-04-11T02:49:40+00:00เมษายน 11th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ|

ประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2567

By |2024-04-07T07:22:40+00:00เมษายน 7th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ|

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 64/2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษาสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลง 1 เมษายน พ.ศ. 2567

By |2024-04-03T09:23:16+00:00เมษายน 3rd, 2024|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2567

By |2024-04-01T11:17:30+00:00เมษายน 1st, 2024|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2567

By |2024-04-01T05:02:14+00:00เมษายน 1st, 2024|ประกาศ|

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 242/2566 เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Order of the Immigration Bureau No. 242/2566 Re: Permission for an Alien to Temporarily Stay in the Kingdom)

By |2024-03-20T07:08:40+00:00มีนาคม 20th, 2024|ประกาศ|

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 45/2567 เรื่อง มอบหมายการพิจารณาเกี่ยวกับการประกันตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และหลักเกณฑ์การประกันตัว

By |2024-03-01T06:33:33+00:00มีนาคม 1st, 2024|ประกาศ|

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2567

By |2024-03-11T09:39:59+00:00กุมภาพันธ์ 29th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ|

เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

By |2024-02-01T03:10:07+00:00มกราคม 31st, 2024|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2566

By |2024-01-26T03:05:25+00:00มกราคม 26th, 2024|ประกาศ|
Go to Top