จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาคุณภาพสูง สำหรับงานประมวลข้อมูลเชิงสถิติ (Notebook) จำนวน 35 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2024-02-21T13:54:05+00:00กุมภาพันธ์ 21st, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาคุณภาพสูง สำหรับงานประมวลข้อมูลเชิงสถิติ (Notebook) จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |2024-02-13T12:33:07+00:00กุมภาพันธ์ 13th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2024-02-13T11:20:50+00:00กุมภาพันธ์ 13th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบ Biometrics รองรับการตรวจเอกสารบัตรผ่านแดน (Border Pass) และระบบงานทะเบียนผู้ต้องกัก

By |2024-02-13T04:27:41+00:00กุมภาพันธ์ 13th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS) โดยวิธีคัดเลือก

By |2024-02-12T12:50:24+00:00กุมภาพันธ์ 12th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

By |2024-02-12T12:48:29+00:00กุมภาพันธ์ 12th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) (หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

By |2024-02-12T12:47:26+00:00กุมภาพันธ์ 12th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาชุดโปรแกรมสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

By |2024-02-08T10:28:33+00:00กุมภาพันธ์ 8th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2024-02-08T09:38:43+00:00กุมภาพันธ์ 8th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2024-02-06T11:21:52+00:00มกราคม 31st, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|
Go to Top