หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ::
ข่าว

news pictureวันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุ"ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.59 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
บันทึก 18 พฤศจิกายน 2559อ่านต่อ-->
news picture25 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม.เป็นประธาน ในพิธีน้อมถวายบังคม และลงนามเพื่อถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สตม.(สวนพลู)
บันทึก 25 ตุลาคม 2559อ่านต่อ-->
news picture11 ต.ค.59 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีปลงผมข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 45 นาย ตามโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 89 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 89 ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อไปปฏิบัติธรรมและจาริกแสวงบุญ ระหว่างวันที่ 11 - 22 ต.ค.59 ณ ประเทศ อินเดีย - เนปาล
บันทึก 13 ตุลาคม 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 31 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม.(ตท)เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานตรวจคนเข้าเมืองขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 6 ตุลาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59 จนถึงวันที่ 28 ก.พ.60
บันทึก 2 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแห่งใหม่ กลางเดือนธันวาคม 2559 ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เปิดให้บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพุชา และเวียดนาม) สำหรับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร การแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิกว่า 90 วัน การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก และการขอรับการตรวจลงตรา ณ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแห่งใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าบิ๋กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) กำหนดเปิดให้บริการ กลางเดือนธันวาคม 2559 นี้
บันทึก 30 พฤศจิกายน 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา 7
2. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
5. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
6. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2550
7. ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้ง วิธีการให้ความคุ้มครองและสิ้นสุดการคุ้มครองตามมาตรการทั่วไปแก่พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2551
8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2549 มาตรา 134/1 รัฐต้องจัดหาทนายให้กับผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
9. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2549
10. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2550
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552
12. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
บันทึก 29 พฤศจิกายน 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
บันทึก 27 ตุลาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
บันทึก 22 ตุลาคม 2559อ่านต่อ-->

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

(ร่าง) ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (Mobile Service) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บันทึก 1 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บันทึก 29 พฤศจิกายน 2559อ่านต่อ-->
ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
บันทึก 24 พฤศจิกายน 2559อ่านต่อ-->
(ฉบับร่าง) ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บันทึก 23 พฤศจิกายน 2559อ่านต่อ-->
(ร่าง) ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์(ระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่ ๒๒ - ๒๕ พ.ย.๕๙
บันทึก 22 พฤศจิกายน 2559อ่านต่อ-->

สตม.บริการ
—  การขออรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา สำหรับคนต่างด้าวที่มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ยื่นคำขอที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ)
—  การยื่นคำขอขอรับการตรวจลงตรา การย้ายตราประทับ และการขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติหรือรับรองสถานะแล้ว
-->อ่านรายละเอียด
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา
— ค่าธรรมเนียมในการขอ:
  1,000 บาท สำหรับครั้งเดียว
  3,800 บาท สำหรับหลายครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวดี !! ยื่นขอ VISA on Arrival สบายๆ ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มกระดาษ คุณสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าแบบออนไลน์ กับโครงการ VISA on Arrival application online ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาง www.immigration.go.th ..เที่ยวเมืองไทยให้สนุกนะครับ... https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Good news !! Apply for a VISA on Arrival , do not waste time filling out paper forms . You can apply online in advance with the VISA on Arrival application online of Immigration at Suvarnabhumi Airport By this link www.immigration.go.th .... Enjoy your trip .. https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   นโยบายเว็บไซต์