หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ::
ข่าว

news pictureวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วรเทพ เมธาวัธน์ ที่ปรึกษา(การข่าวและประชาสัมพันธ์) สตม. เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของ บก.ตม.๓ ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.๓ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บก.ตม.๓ จว.นนทบุรี
บันทึก 26 กรกฎาคม 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล รอง ผบช.สตม.(ปป) เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของ บก.ตม.๒ ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.๒ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศปก.บก.ตม.๒ ชั้น๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บันทึก 26 กรกฎาคม 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รอง ผบช.สตม.(มค) และ พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล รอง ผบช.สตม.(ปป) เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของ บก.ตม.๑ ในโอกาสนี้ ผบช.สตม.ได้มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.๑ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ๑ บก.ตม.๑ จว.นนทบุรี
บันทึก 26 กรกฎาคม 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทอท. ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ทอท.เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผสภ.พร้อมผู้บริหารระดับสูง ทสภ.ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ทอท. ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารที่ทำการ ทอท. ดอนเมือง กทม.
บันทึก 26 กรกฎาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว สำหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ๒,๐๐๐ บาท (VISA ON ARRIVAL)
บันทึก 25 กันยายน 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2559
บันทึก 25 สิงหาคม 2559อ่านต่อ-->
ข้อมูลการดำเนินการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ สตม.
บันทึก 5 สิงหาคม 2559อ่านต่อ-->
แนวทางปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
บันทึก 16 สิงหาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี ๒๕๕๙
บันทึก 20 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

เอกสารประกอบในการซื้อบัตร ตม.6
บันทึก 22 กันยายน 2559อ่านต่อ-->
ปะกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 8 กันยายน 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ(Automatic Channel) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บันทึก 8 กันยายน 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
บันทึก 23 สิงหาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด
บันทึก 16 สิงหาคม 2559อ่านต่อ-->

สตม.บริการ
—  การขออรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา สำหรับคนต่างด้าวที่มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ยื่นคำขอที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ)
—  การยื่นคำขอขอรับการตรวจลงตรา การย้ายตราประทับ และการขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติหรือรับรองสถานะแล้ว
-->อ่านรายละเอียด
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา
— ค่าธรรมเนียมในการขอ:
  1,000 บาท สำหรับครั้งเดียว
  3,800 บาท สำหรับหลายครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวดี !! ยื่นขอ VISA on Arrival สบายๆ ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มกระดาษ คุณสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าแบบออนไลน์ กับโครงการ VISA on Arrival application online ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาง www.immigration.go.th ..เที่ยวเมืองไทยให้สนุกนะครับ... https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Good news !! Apply for a VISA on Arrival , do not waste time filling out paper forms . You can apply online in advance with the VISA on Arrival application online of Immigration at Suvarnabhumi Airport By this link www.immigration.go.th .... Enjoy your trip .. https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   นโยบายเว็บไซต์