1. ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
4. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
5. ดรรชนีข้อมูลข่าวสารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
7. มาตรา 9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
8. แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
9. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
10. สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
11. บัญชีรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ตั้ง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้อง 805 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0 2287 3910