สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้

ชาวต่างชาติ ไปทั่วไทย ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนที่พัก
—————
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  มีความห่วงใย และขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าและให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถ้ามีเดินทางเปลี่ยนที่พัก ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ   ดังนี้

(1) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล

(2) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

(3) การท่องเที่ยว

(4) การเล่นกีฬา

(5) ธุรกิจ

(6) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง

(7) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร

(9) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานีหรือท้องที่ใน

ราชอาณาจักร

(10) การศึกษาหรือดูงาน

(11) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

(12) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง

(13) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร

(14) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ

(15) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
—————-

( ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 14 ม.ค.63 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.63 ซึ่งระบุว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 34 (1) – (15) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ษ.2522 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา 37(3) และแจ้งการเดินทางไปต่างจังหวัดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ตามมาตรา 37(4) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ษ.2522 (ตามแบบ ตม.28)