ร่างประกาศประกวดราคา รายการรถบรรทุก 3 คัน
ราคากลางซื้อรายการรถบรรทุก(ดีเซล) 3 คัน บก.ต
คุณลักษณะเฉพาะรายการรถบรรทุก(ดีเซล) 3 คัน บ