ร่างประกาศประกวดราคา รายการรถบรรทุก 3 คัน ราคากลางซื้อรายการรถบรรทุก(ดีเซล) 3 คัน บก.ต คุณลักษณะเฉพาะรายการรถบรรทุก(ดีเซล) 3 คัน บ