Procurement

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง รายการครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

By |2023-02-03T04:57:26+00:00February 3rd, 2023|Procurement|

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ CCTV เพื่อควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง สตม. เพิ่มเติม จำนวน 12 จุดตรวจ

By |2023-01-26T15:57:50+00:00January 26th, 2023|Procurement|

ประกาศร่างประกาศ, ร่างเอกสารซื้อ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเทคโนโลยี Biometrics สำหรับตรวจคัดกรองบุคคลเคลื่อนที่ (ฉบับกระเป๋า)

By |2023-01-26T15:00:16+00:00January 26th, 2023|Procurement|

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 24 มกราคม 2566

By |2023-01-24T11:13:14+00:00January 24th, 2023|Procurement|

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง รายการรถบรรทุก จำนวน 3 คัน ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 12 มกราดม 2566 (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ 12-17 มกราคม 2566)

By |2023-01-12T07:47:23+00:00January 12th, 2023|Procurement|

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารที่ทำการ สตม.

By |2023-01-11T06:49:41+00:00January 11th, 2023|Procurement|

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง รายการครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

By |2023-01-06T09:24:31+00:00January 6th, 2023|Procurement|

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก 40 ครอบครัว 5 ชั้น ตม.จว.นครพนม

By |2023-01-04T06:04:40+00:00January 4th, 2023|Procurement|

ลง 28 ธ.ค.65 การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

By |2022-12-31T08:13:46+00:00December 28th, 2022|Procurement|

ลง 27 ธ.ค.65 รับฟังคำวิจารณ์การจัดซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง รายการครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

By |2022-12-27T09:09:46+00:00December 27th, 2022|Procurement|
Go to Top