Procurement

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบ WIFI แบบไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-09-29T08:47:49+00:00กันยายน 29th, 2023|Procurement|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อาคารที่จอดรถ และบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 ก.ย.66

By |2023-09-29T08:11:51+00:00กันยายน 29th, 2023|Procurement|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเสริมประสิทธิภาพงานตรวจบุคคลและพาหนะจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตม.จว.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-09-26T11:39:34+00:00กันยายน 26th, 2023|Procurement|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง โครงการต่อยอดระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระยะที่ 2 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 ก.ย.66

By |2023-09-26T09:26:22+00:00กันยายน 26th, 2023|Procurement|

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-09-21T09:37:05+00:00กันยายน 21st, 2023|Procurement|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-09-12T15:00:53+00:00กันยายน 12th, 2023|Procurement|

ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (IMMIGRATION OPERATION CENTER : IOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-09-12T12:03:02+00:00กันยายน 12th, 2023|Procurement|

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบ WIFI แบบไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-09-12T10:27:18+00:00กันยายน 12th, 2023|Procurement|

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (IMMIGRATION SMART OFFICE : ISO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-09-11T06:41:09+00:00กันยายน 11th, 2023|Procurement|

โครงการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด สตม. พ.ศ.2566 จำนวน 200 อัตรา

By |2023-09-06T11:02:49+00:00กันยายน 6th, 2023|Procurement|
Go to Top