จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร CIQ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านน้ำพุร้อน2020-09-15T05:48:19+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทําการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ2020-09-17T06:40:14+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สุรินทร์ จำนวน 1 หลัง2020-09-04T11:40:16+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.นครปฐม จำนวน 1 หลัง2020-09-03T12:48:30+00:00
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สมุทรสงคราม จำนวน 1 หลัง2020-09-03T09:20:45+00:00
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง2020-09-02T07:20:31+00:00
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมิณผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Biometrics ระยะที่12020-08-31T07:20:01+00:00
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สกลนคร จำนวน 1 หลัง2020-08-31T04:34:33+00:00
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง2020-08-25T08:22:17+00:00
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ขอนแก่น2020-08-24T14:35:55+00:00
Go to Top