จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ต้องกักชาวต่างประเทศ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕ (e-bidding)2021-12-13T02:36:25+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ลง ๗ ธ.ค.๖๔2021-12-07T07:36:10+00:00
๑๘ พ.ย.๖๔ ประกาศ สตม. เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โครงการอาคารที่ทำการ สตม. เพิ่มเติม พื้นที่ลาดพร้าว e-bidding2021-11-18T12:38:18+00:00
ประกาศ ลง ๒ พ.ย.๖๔ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (e-bidding)2021-11-02T12:11:19+00:00
ประกาศผู้ชนะ ลง ๒ พ.ย.๖๔ การเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก จ้างทำระบบสอบแข่งขันโครงการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก2021-11-02T11:06:05+00:00
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ PIBICS ลง ๓๐ ก.ย.๖๔2021-10-01T06:33:55+00:00
ประกาศผู้ชนะ ลง ๒๙ ก.ย.๖๔ จ้างบริการระบบ VDO Conference สตม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-30T05:55:37+00:00
ประกาศผู้ชนะ ลง ๒๙ ก.ย.๖๔ จ้างบริการระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง โครงการต่อยอดระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ สตม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-30T05:55:56+00:00
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารผู้ต้องกักหญิงและเด็ก พร้อมศูนย์ดูแลเด็ก สตม.2021-09-27T09:56:10+00:00
Go to Top