ประชาสัมพันธ์การปรับรูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื่อและป้องกันการระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)