ตรวจคนเข้าเมือง อาคารจามจุรี ดำเนินการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการ
ได้ย้ายเค้าท์เตอร์ รายงานตัว 90 วัน ย้ายไปที่บริเวณด้านหน้าร้านภูฟ้า ชั้น G