2022-01-25T11:31:25+00:00
ลง ๒๕ ม.ค.๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Gallery

ลง ๒๕ ม.ค.๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2021-12-16T05:31:36+00:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ๘ ธ.ค.๖๔
Gallery

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลง ๘ ธ.ค.๖๔

Load More Posts