สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Not Setup

Not Setup
Not Setup Not Setup Not Setup Not Setup
{{($index+(10*(page-1)))+1}} {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name}} {{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}} {{list.status|purchaseType}} {{(list.budget|number:0)||'-'}} {{list.budget?'Not Setup':''}}

Not Setup

Not Setup
Not Setup Not Setup Not Setup Not Setup
{{($index+(10*(page-1)))+1}} {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name}} {{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}} {{list.status|purchaseType}} {{(list.budget|number:0)||'-'}} {{list.budget?'Not Setup':''}}