อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่)

• กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ

• กำหนด ฉบับละ 19,000 บาท

• กรณีเพื่อการลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท

• กรณีเพื่อการทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท

• กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท

• กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท

• กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท

• กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

– ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท

– บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท

• กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700.- บาท

• กรณีชำรุด หรือสูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900.- บาท

• ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท

• ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1000 บาท

• ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

– ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท

– ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี 5,000 บาท

– ใช้ได้หลายครั้งถายใน 3 ปีสำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดิทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

ของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ

• ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(Immigrant Visa) ครั้งละ 1,900 บาท

• ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี

(การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa)

– ใช้ครั้งเดียว 1,900 บาท

– ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3,800 บาท

• (กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท

• (กรณีถูกเพิกถอนการอนุญาต) คนละ 1,900 บาท

• คนหนึ่งใช้ไดครั้งเดียว(Single Entry) 1,000 บาท

• คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่(Multiple Entry) 3,800 บาท

หมายเหตุ

– กฏกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546)
– ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก.
– วันที่ 27 มิถุนายน 2546
– มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546