2021-01-29T08:53:30+00:00

มอบอำนาจและกำหนดแนวทางปฏิบัติการพิจารณาตามข้อ 5 ของคำสั่ง ตร. ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 57 บางกรณี (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19) เพิ่มเติม

เรื่อง มอบอำนาจและกำหนดแนวทางปฏิบัติการพิจารณาตามข้อ 5 ของคำสั่ง ตร. ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 57 บางกรณี (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) เพิ่มเติม

2020-12-21T02:56:07+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ 96 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ สำหรับผู้ที่จะสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1. ต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม 2. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่มีหน้ากากฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 3. ให้เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ที่ http://www.immigrationadmission.com/