2020-12-21T02:56:07+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ 96 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ สำหรับผู้ที่จะสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1. ต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม 2. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่มีหน้ากากฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 3. ให้เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ที่ http://www.immigrationadmission.com/

2020-11-24T09:47:42+00:00

พิธีพุทธาภิเษก​พระพุทธ​เมตตา​มหานค​ราภิรักษ์​(หลวงพ่อ​เข้า​เมือง) ณ วัดระฆัง​โฆสิตา​ราม​วรมหาวิหาร

วันที่ 9 พ.ย.63 เวบา 14.39 น. : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณัฐพล แสวงกิจ, พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย, พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.สตม., ชมรมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. ได้ร่วมกันประกอบพิธีมหาพุทธาพิเษก พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับพระนาม “พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์” (หลวงพ่อเข้าเมือง) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดเมตตาประทานนาม อันมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตา ทรงคุ้มครองรักษาชาวเมืองทั้งมวล” พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้เชิญตราอักษรพระนาม ออป.ประจำพระองค์ มาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์พระพุทธรูป และได้น้อมกราบอาราธนาพระคณาจารย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ นั่งปรกทำพิธีพุทธาภิเษก จำนวน 16