2021-12-21T07:52:21+00:00
2021-01-29T08:53:30+00:00

มอบอำนาจและกำหนดแนวทางปฏิบัติการพิจารณาตามข้อ 5 ของคำสั่ง ตร. ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 57 บางกรณี (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19) เพิ่มเติม

เรื่อง มอบอำนาจและกำหนดแนวทางปฏิบัติการพิจารณาตามข้อ 5 ของคำสั่ง ตร. ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 57 บางกรณี (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) เพิ่มเติม