ลง 2 พ.ย.65 ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน