Announcement

การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ตร.

By |2023-02-01T03:41:24+00:00February 1st, 2023|Announcement|

ลง 26 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

By |2022-10-31T06:35:55+00:00October 27th, 2022|Announcement|

งบทดลองประจำเดือน ก.ย.65 และรายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย.65

By |2022-10-31T06:30:19+00:00October 11th, 2022|Announcement, News Updates|

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

By |2022-10-31T06:41:25+00:00August 25th, 2022|Announcement|
Go to Top