สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การเยี่ยมผู้ต้องกัก
การเยี่ยมผู้ต้องกัก เป็นงานในรับผิดชอบของ กก.3 ศสส.สตม.
การเยี่ยมผู้ต้องกัก เยี่ยมได้ในวันราชการ จันทร์-ศุกร์ 11.00 น.-12.00 น.
การเข้าเยี่ยมต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 1. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง
 2. ใบคำร้อง
สิ่งของต้องห้ามนำเข้าเยี่ยม
 1. โทรศัพท์
 2. อาวุธ
 3. กล้องถ่ายรูป
 4. กระเป๋า
สิ่งของนำเยี่ยมได้
 1. อาหารเครื่องดื่ม
 2. เครื่องใช้ส่วนตัวประจำวัน
ขั้นตอนการเข้าเยี่ยม
 1. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่,รับบัตรเข้าเยี่ยม
 2. ฝากของต้องห้าม
 3. ผ่านประตูตรวจอาวุธ-วัตถุระเบิด
 4. ตรวจค้นตัว-ตรวจค้นของเยี่ยม
 5. เยี่ยมผู้ต้องกักตามห้องที่ผู้ต้องกักอยู่
 6. กลับออกจากห้องกักภายใน เวลา 12.00น.
หมายเหตุ
- เวลาเข้าเยี่ยมปกติ 11.00 น.-12.00น.
- การเข้าเยี่ยมสำหรับสถานฑูต
10.00 น.-11.00 น. และ 14.00 น.-15.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
การเยี่ยมผู้ต้องกัก
การเยี่ยมผู้ต้องกัก เป็นงานในรับผิดชอบของ กก.3 ศสส.สตม.
การเยี่ยมผู้ต้องกัก เยี่ยมได้ในวันราชการ จันทร์-ศุกร์ 11.00 น.-12.00 น.
การเข้าเยี่ยมต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 1. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง
 2. ใบคำร้อง
สิ่งของต้องห้ามนำเข้าเยี่ยม
 1. โทรศัพท์
 2. อาวุธ
 3. กล้องถ่ายรูป
 4. กระเป๋า
สิ่งของนำเยี่ยมได้
 1. อาหารเครื่องดื่ม
 2. เครื่องใช้ส่วนตัวประจำวัน
ขั้นตอนการเข้าเยี่ยม
 1. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่,รับบัตรเข้าเยี่ยม
 2. ฝากของต้องห้าม
 3. ผ่านประตูตรวจอาวุธ-วัตถุระเบิด
 4. ตรวจค้นตัว-ตรวจค้นของเยี่ยม
 5. เยี่ยมผู้ต้องกักตามห้องที่ผู้ต้องกักอยู่
 6. กลับออกจากห้องกักภายใน เวลา 12.00น.
หมายเหตุ
- เวลาเข้าเยี่ยมปกติ 11.00 น.-12.00น.
- การเข้าเยี่ยมสำหรับสถานฑูต
10.00 น.-11.00 น. และ 14.00 น.-15.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์