สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย  อายุ 50 ปี (รหัส O)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้
 

 • 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
        1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5.   5.1 หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)*        
        5.2 สำเนาบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ทุกหน้า (ระบุชื่อผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท) *
        5.3 หลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย*
        *(เอกสาร ข้อ 5.1, 5.2 และ 5.3 ต้องระบุชื่อผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว และลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอ) หรือ
  6. หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทย หรือต่างประเทศ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท
       (พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาของรายได้ดังกล่าว)  หรือ
  7. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ 5 และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ 6 (จำนวน 1ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า  800,000 บาท
หมายเหตุ

      1.  ผู้ยื่นคำขอ ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
      2.  ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
      3.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
      4.  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย  อายุ 50 ปี (รหัส O)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้
 

 • 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
        1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5.   5.1 หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)*        
        5.2 สำเนาบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ทุกหน้า (ระบุชื่อผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท) *
        5.3 หลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย*
        *(เอกสาร ข้อ 5.1, 5.2 และ 5.3 ต้องระบุชื่อผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว และลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอ) หรือ
  6. หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทย หรือต่างประเทศ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท
       (พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาของรายได้ดังกล่าว)  หรือ
  7. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ 5 และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ 6 (จำนวน 1ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า  800,000 บาท
หมายเหตุ

      1.  ผู้ยื่นคำขอ ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
      2.  ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
      3.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
      4.  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th