สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (รหัส O) (กรณีสมรส)
เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้
 • 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
        1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5.   5.1 กรณีบุคคลสัญชาติไทย แสดง สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ข้าราชการ หรือ
        5.2 กรณีเป็นของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่หรือผู้ได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย แสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน,สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาเอกสารการได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย
  6.   6.1 กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แสดง                              
             6.1.1 ทะเบียนการสมรส (คร.2)
             6.1.2 ใบสำคัญการสมรส (คร.3)
             6.1.3 สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสก่อนจดทะเบียนหรือความเป็นโสดของคนต่างด้าว (หากไม่มีสามารถขอคัดจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่เคยทำการจดทะเบียน)*หรือ
        6.2 กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ แสดง
  ทะเบียนฐานะความเป็นครอบครัว (คร.22)  และ ทะเบียนสมรสในต่างประเทศ*6.3 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ สถานทูต หรือสถานกงสุลของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศ แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน*
  *(ทั้ง ข้อ 6.1.3 , 6.2 และ 6.3 จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศและจากกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศประจำประเทศไทย(02-5751056-9))
  7. กรณีสามีเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ดังนี้
       7.1 แสดงรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของผู้ยื่นคำขอประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาของรายได้*  หรือ
       7.2 แสดงหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำ ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท * * (ทั้ง 8.1 และ8.2 จะต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว และเอกสารทั้งหมดจะต้องลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอ)
  8.กรณีสามีเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน (โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)
  9.ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรส หรือภาพถ่ายครอบครัว ประมาณ 4 รูป
หมายเหตุ
      1. ในการยื่นคำขอ ทั้งสามีและภรรยา  ต้องมาดำเนินการทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง
      2.  เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
      3.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
      4. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

 

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (รหัส O) (กรณีสมรส)
เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้
 • 1.   1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
        1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
  3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5.   5.1 กรณีบุคคลสัญชาติไทย แสดง สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ข้าราชการ หรือ
        5.2 กรณีเป็นของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่หรือผู้ได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย แสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน,สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาเอกสารการได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไทย
  6.   6.1 กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แสดง                              
             6.1.1 ทะเบียนการสมรส (คร.2)
             6.1.2 ใบสำคัญการสมรส (คร.3)
             6.1.3 สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสก่อนจดทะเบียนหรือความเป็นโสดของคนต่างด้าว (หากไม่มีสามารถขอคัดจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่เคยทำการจดทะเบียน)*หรือ
        6.2 กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ แสดง
  ทะเบียนฐานะความเป็นครอบครัว (คร.22)  และ ทะเบียนสมรสในต่างประเทศ*6.3 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ สถานทูต หรือสถานกงสุลของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศ แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน*
  *(ทั้ง ข้อ 6.1.3 , 6.2 และ 6.3 จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศและจากกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศประจำประเทศไทย(02-5751056-9))
  7. กรณีสามีเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ดังนี้
       7.1 แสดงรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของผู้ยื่นคำขอประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาของรายได้*  หรือ
       7.2 แสดงหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำ ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท * * (ทั้ง 8.1 และ8.2 จะต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว และเอกสารทั้งหมดจะต้องลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอ)
  8.กรณีสามีเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน (โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)
  9.ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรส หรือภาพถ่ายครอบครัว ประมาณ 4 รูป
หมายเหตุ
      1. ในการยื่นคำขอ ทั้งสามีและภรรยา  ต้องมาดำเนินการทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง
      2.  เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
      3.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
      4. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th