สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้

ชาวต่างชาติ ไปทั่วไทย ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนที่พัก
---------------
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  มีความห่วงใย และขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักลงทุน  การสอนและการศึกษา การกีฬา ช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ ต่างชาติ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าและให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ถ้ามีเดินทางเปลี่ยนที่พัก ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ  
----------------

( ตามข้อ 5 ในระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การเดินทางไปต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 มิ.ย.2522)

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้

ชาวต่างชาติ ไปทั่วไทย ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนที่พัก
---------------
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  มีความห่วงใย และขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักลงทุน  การสอนและการศึกษา การกีฬา ช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ ต่างชาติ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าและให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ถ้ามีเดินทางเปลี่ยนที่พัก ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ  
----------------

( ตามข้อ 5 ในระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การเดินทางไปต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 มิ.ย.2522)