สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภารกิจ สตม.
      สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยมีพรมแดนที่่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ โดยติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ๗๙๘ กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑,๘๑๐ กิโลเมตร และสหพันธรัฐมาเลเซีย ๕๔๗ กิโลเมตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานตั้งอยู่ ๖๘ จังหวัด มีช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน ๑๑๘ ช่องทางอนุญาต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน ๑๑๖,๖๖๕,๒๘๘ คน (คนไทย ๓๐,๙๘๖,๓๑๔ คน และคนต่างชาติ ๘๕,๖๗๘,๙๗๔ คน) ประมาณ ๘๐% เป็นการเดินทางเข้าออกประเทศโดยใช้พาสปอร์ต ที่เหลือใช้บอร์เดอร์พาส
ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจสำคัญยิ่ง ทั้งงานการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ มิให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ

 

การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร_ตาม_มาตรา_54_แห่ง_พ.ร.บ.คนเข้าเมือง_พ.ศ.2522

ภารกิจ สตม.
      สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยมีพรมแดนที่่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ โดยติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ๗๙๘ กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑,๘๑๐ กิโลเมตร และสหพันธรัฐมาเลเซีย ๕๔๗ กิโลเมตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานตั้งอยู่ ๖๘ จังหวัด มีช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน ๑๑๘ ช่องทางอนุญาต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน ๑๑๖,๖๖๕,๒๘๘ คน (คนไทย ๓๐,๙๘๖,๓๑๔ คน และคนต่างชาติ ๘๕,๖๗๘,๙๗๔ คน) ประมาณ ๘๐% เป็นการเดินทางเข้าออกประเทศโดยใช้พาสปอร์ต ที่เหลือใช้บอร์เดอร์พาส
ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจสำคัญยิ่ง ทั้งงานการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ มิให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ

 

การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร_ตาม_มาตรา_54_แห่ง_พ.ร.บ.คนเข้าเมือง_พ.ศ.2522