สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

{{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
Not Setup: {{list.language[selected_language].tel||list.language['th'].tel||list.tel||'-'}}
Not Setup: {{list.language[selected_language].fax||list.language['th'].fax||list.fax||'-'}}
Not Setup: {{list.email||'-'}}
Not Setup: {{list.language[selected_language].address||list.language['th'].address||list.address||'-'}}
Not Setup:Not Setup
Not Setup
  •  {{list.language[selected_language].short_name||list.language[selected_language].name||list.language['th'].short_name||list.language['th'].name||list.name||'-'}} {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
Not Setup
Not Setup
{{$index+1}}. {{list.language[selected_language].short_name||list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name}}
  {{list.language[selected_language].tel||list.language['th'].tel||list.tel||'-'}}
  {{list.language[selected_language].fax||list.language['th'].fax||list.fax||'-'}}
  {{list.email||'-'}}
  {{list.language[selected_language].address||list.language['th'].address||list.address||'-'}}
{{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
Not Setup: {{list.language[selected_language].tel||list.language['th'].tel||list.tel||'-'}}
Not Setup: {{list.language[selected_language].fax||list.language['th'].fax||list.fax||'-'}}
Not Setup: {{list.email||'-'}}
Not Setup: {{list.language[selected_language].address||list.language['th'].address||list.address||'-'}}
Not Setup:Not Setup
Not Setup
  •  {{list.language[selected_language].short_name||list.language[selected_language].name||list.language['th'].short_name||list.language['th'].name||list.name||'-'}} {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
Not Setup
Not Setup
{{$index+1}}. {{list.language[selected_language].short_name||list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name}}
  {{list.language[selected_language].tel||list.language['th'].tel||list.tel||'-'}}
  {{list.language[selected_language].fax||list.language['th'].fax||list.fax||'-'}}
  {{list.email||'-'}}
  {{list.language[selected_language].address||list.language['th'].address||list.address||'-'}}