ประกาศ

ประกาศ ตม.1 การรายงานตัว 90 วัน การแจ้งที่พัก และขออยู่ต่อระยะสั้น ย้ายไปเมืองทอง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป2020-07-13T02:14:14+00:00
เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ | Immigration division 1 queue online is available now2021-01-21T06:28:37+00:00
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงการมีรายได้กรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เหตุแห่งความจำเป็นกรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย และกรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย2020-06-27T06:51:55+00:00
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 81 และ คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/25582020-06-27T06:56:48+00:00
คำสั่ง สตม. ที่ 234/2561 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น2020-06-27T06:57:31+00:00
ประกาศคำสั่ง สตม. เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์2020-06-27T06:58:21+00:00
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับหน่วยงานที่กำหนดขึ้นใหม่ ในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-06-27T06:59:00+00:00
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.25612020-06-27T07:06:16+00:00
Go to Top