ประกาศ

ผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี พ.ศ.25632020-08-10T08:38:42+00:00
รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25632020-07-31T09:38:33+00:00
ครม.เห็นชอบร่างประกาศ มท. ต่ออายุต่างด้าวอยู่ในไทยถึง 26 ก.ย.2563 รวมถึงการยื่นขออยู่ต่อหรือเตรียมเดินทางออก และแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน2020-07-30T09:59:17+00:00
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่34 (ฉบับที่ 6) ตราประทับ2020-07-16T08:53:20+00:00
ประกาศ ตม.1 การรายงานตัว 90 วัน การแจ้งที่พัก และขออยู่ต่อระยะสั้น ย้ายไปเมืองทอง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป2020-07-13T02:14:14+00:00
เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ | Immigration division 1 queue online is available now2021-01-21T06:28:37+00:00
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงการมีรายได้กรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เหตุแห่งความจำเป็นกรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย และกรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย2020-06-27T06:51:55+00:00
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 81 และ คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/25582020-06-27T06:56:48+00:00
Go to Top