ประกาศ

ลง 20 พ.ค. 65 ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือกตัวแทนผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom : e – Extension)2022-05-23T06:54:32+00:00
๓-๑๗ พ.ค.๖๕ ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2022-05-05T02:27:04+00:00
ลง 28 เม.ย. 65 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….2022-04-29T08:14:57+00:00
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)2022-04-22T10:35:24+00:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แยกเป็นรายเดือน)2022-04-12T03:20:02+00:00
ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ ฝึกอบรมจาก สถาบันการศึกษา)2022-03-18T09:10:04+00:00
ลง ๑๐ มี.ค.๖๕ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน ๙๖ อัตรา2022-03-11T01:14:41+00:00
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)2022-02-23T06:27:48+00:00
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 654/2564 และ คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 312/25642022-03-14T04:58:29+00:00
ลง 1 ก.พ.๖๕ ประกาศ สตม. เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของรางวัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)2022-02-04T05:41:41+00:00
Go to Top