ประกาศ

คำสั่ง สตม. ที่ 234/2561 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น2020-06-27T06:57:31+00:00
ประกาศคำสั่ง สตม. เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์2020-06-27T06:58:21+00:00
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับหน่วยงานที่กำหนดขึ้นใหม่ ในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-06-27T06:59:00+00:00
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.25612020-06-27T07:06:16+00:00
ประชาสัมพันธ์การตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องทางอัตโนมัติ ระหว่างประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง2020-06-27T07:01:44+00:00
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว กก.สส.บก.ตม.๔ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2020-06-27T07:03:48+00:00
คำสั่ง สตม.ที่ 127/2561 ลง 18 ก.ค.61 เรื่อง มอบหมายหน่วยงานรับคำขอและพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางในการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(เพิ่มเติม) และหนังสือ สตม.ด่วนที่สุดที่ 0029.173-ว 2394 ลง 26 ก.ค.61 เรื่องแนวทางการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและกรณีการอนุญาตให้คนต่างด้าวตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
Gallery

คำสั่ง สตม.ที่ 127/2561 ลง 18 ก.ค.61 เรื่อง มอบหมายหน่วยงานรับคำขอและพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางในการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(เพิ่มเติม) และหนังสือ สตม.ด่วนที่สุดที่ 0029.173-ว 2394 ลง 26 ก.ค.61 เรื่องแนวทางการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและกรณีการอนุญาตให้คนต่างด้าวตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

คำสั่ง สตม.ที่ 127/2561 ลง 18 ก.ค.61 เรื่อง มอบหมายหน่วยงานรับคำขอและพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางในการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(เพิ่มเติม) และหนังสือ สตม.ด่วนที่สุดที่ 0029.173-ว 2394 ลง 26 ก.ค.61 เรื่องแนวทางการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและกรณีการอนุญาตให้คนต่างด้าวตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา2020-06-27T07:03:52+00:00
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-06-27T07:07:54+00:00
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น2020-06-18T02:57:28+00:00
Go to Top