ประกาศ

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ2022-09-07T02:56:20+00:00
ลง ๑๕ ก.ย.๖๕ การให้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2022-08-25T09:36:26+00:00
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย2022-08-25T08:54:02+00:00
11 ส.ค.65 ปิดปรับปรุงระบบแจ้งที่พักออนไลน์ ( service has temporarily closed for maintenance )2022-08-09T08:55:10+00:00
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)2022-07-26T02:46:44+00:00
ลง 20 พ.ค. 65 ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือกตัวแทนผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom : e – Extension)2022-05-23T06:54:32+00:00
๓-๑๗ พ.ค.๖๕ ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2022-05-05T02:27:04+00:00
ลง 28 เม.ย. 65 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….2022-04-29T08:14:57+00:00
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)2022-04-22T10:35:24+00:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แยกเป็นรายเดือน)2022-04-12T03:20:02+00:00
Go to Top