จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการ “จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ(Auto Channel)” ลง ๒ มี.ค.๖๔2021-03-02T09:33:11+00:00
ศท.ตม. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูล Biometrics ลง ๒ มี.ค.๖๔2021-03-02T09:33:51+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารด่าน ตม.จว.อำนาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน ๑ หลัง2021-03-02T07:40:24+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง) บก.ตม.4 จำนวน 1 หลัง2021-03-12T03:59:40+00:00
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สตม. (ระยะที่ ๑ และ ๒)2021-03-10T02:59:14+00:00
จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632021-03-11T02:42:51+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล โดยเฉพาะเจาะจง2021-02-19T03:32:54+00:00
จ้างก่อสร้างงานผังบริเวณ โครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ณ พื้นที่ลาดพร้าว และพื้นที่เมืองทองธานี2021-03-22T08:04:01+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูล Biometrics โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-16T08:05:46+00:00
เผยแพร่ราคากลาง งานผังระบบเมนไฟฟ้า โครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม)2021-02-15T03:58:16+00:00
Go to Top