จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding2022-02-14T10:29:34+00:00
ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-01T01:40:54+00:00
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สตม (ระยะที่ 1 และ 2)2022-01-28T09:17:01+00:00
ลง 20 ม.ค.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม)ฯ)2022-01-26T11:13:21+00:00
ลง ๑๘ ม.ค.๖๕ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงับประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสาร ของ สตม. ไปยังอาคารที่ทำการแห่งใหม่2022-01-18T12:15:53+00:00
ลง ๒๙ ธ.ค.๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้นฯ ของ ตม.จว.สุรินทร์2022-01-17T06:33:33+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ลง ๑๖ ธ.ค.๖๔2021-12-17T05:16:25+00:00
ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ต้องกักชาวต่างประเทศ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕ (e-bidding)2021-12-13T02:36:25+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ลง ๗ ธ.ค.๖๔2021-12-07T07:36:10+00:00
๑๘ พ.ย.๖๔ ประกาศ สตม. เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โครงการอาคารที่ทำการ สตม. เพิ่มเติม พื้นที่ลาดพร้าว e-bidding2021-11-18T12:38:18+00:00
Go to Top