จัดซื้อจัดจ้าง

ลง ๒๔ พ.ค.๖๕ เผยแพร่โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อาคารที่จอดรถ และบริเวณโดยรอบ สตม.2022-05-25T09:39:30+00:00
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) สตม. ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding2022-04-25T07:08:50+00:00
ลง ๑๑ เม.ย.๖๕ เผยแพร่โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เช่าวงจร e-fingerprint ในรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ2022-04-20T07:22:40+00:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แยกเป็นรายเดือน)2022-04-12T03:20:02+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ (ระยะที่1-2)2022-04-06T01:36:35+00:00
ลง ๒๒ มี.ค.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) สตม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-03-22T06:46:43+00:00
๒๑ มี.ค.๖๕ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบกำลังพลออนไลน์ สตม. ระยะที่ ๒2022-03-21T09:38:55+00:00
ลง ๒๑ มี.ค.๖๕ เผยแพร่สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ระยะที่ ๑2022-03-23T08:12:42+00:00
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ2022-02-23T03:45:20+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics ระยะที่ 12022-02-21T06:40:47+00:00
Go to Top