จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง2022-09-27T14:56:03+00:00
ลง ๑๙ ก.ย.๖๕ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกผู้ต้องหาพร้อมอุปกรณ์2022-09-22T08:13:45+00:00
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) สตม.2022-09-19T07:09:47+00:00
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ(ระยะที่1และ2)ของห้อง DATA Center2022-09-19T07:18:25+00:00
ยกเลิกเช่าวงจร e-fingerprint ในรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ จำนวน 260 คัน2022-09-26T08:09:36+00:00
ลง ๘ ก.ย.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบกำลังพลออนไลน์ สตม. ระยะที่ ๒ (e-bidding)2022-09-08T12:10:45+00:00
ลง ๖ ก.ย.๖๕ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (เพิ่มเติม) ณ อาคารที่ทำการ สตม. (เมืองทองธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-06T10:56:50+00:00
ลง ๖ ก.ย.๖๕ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง2022-09-06T08:32:41+00:00
ลง ๖ ก.ย.๖๕ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง(e-bidding)2022-09-06T08:30:35+00:00
จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics ระยะที่ 12022-09-07T07:27:25+00:00
Go to Top