2020-11-24T09:53:21+00:00

พิธีพุทธาภิเษก​พระพุทธ​เมตตา​มหานค​ราภิรักษ์​(หลวงพ่อ​เข้า​เมือง) ณ วัดระฆัง​โฆสิตา​ราม​วรมหาวิหาร

วันที่ 9 พ.ย.63 เวบา 14.39 น. : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณัฐพล แสวงกิจ, พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย, พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.สตม., ชมรมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. ได้ร่วมกันประกอบพิธีมหาพุทธาพิเษก พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับพระนาม “พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์” (หลวงพ่อเข้าเมือง) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดเมตตาประทานนาม อันมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตา ทรงคุ้มครองรักษาชาวเมืองทั้งมวล” พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้เชิญตราอักษรพระนาม ออป.ประจำพระองค์ มาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์พระพุทธรูป และได้น้อมกราบอาราธนาพระคณาจารย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ นั่งปรกทำพิธีพุทธาภิเษก จำนวน 16

2020-10-28T09:34:05+00:00

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.immigrationadmission.com/Main/FrmIndex.aspx รับสมัครระหว่างวันที่ 3-25 พ.ย.63 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 0 2287 2012

2020-10-16T10:14:55+00:00

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)