2020-10-28T09:34:05+00:00

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.immigrationadmission.com/Main/FrmIndex.aspx รับสมัครระหว่างวันที่ 3-25 พ.ย.63 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 0 2287 2012

2020-10-16T10:14:55+00:00

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-10-05T04:40:40+00:00

การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลง 1 ต.ค. 63 และ การกำหนดเวลาให้คนต่างด้าวบางจำพวกดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) ลง 1 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลง 1 ต.ค. 63 และ ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การกำหนดเวลาให้คนต่างด้าวบางจำพวกดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) ลง 1 ต.ค. 63

2020-10-27T06:31:39+00:00

การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ตกค้างในประเทศไทย ยื่นคำขออยู่ต่อได้ถึง 31 ต.ค.63

สตม.พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวหลังวีซ่าหมด 31 ตุลาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังมีความรุนแรงอยู่ ทำให้ยังมีการปิดด่านพรมแดนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศในหลายประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้มาขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้รีบติดต่อ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที่ โดยใช้หลักฐานประกอบการการยื่นคำขอ ดังนี้ 1. แบบคำขอ ตม.7 2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 3. หนังสือรับรองจากสถานทูต (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองตน เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร​ (สามารถดาวน์โหลด​แบบฟอร์ม​ได้ในเว็บไซต์​ของ สตม.) คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน โดยเริ่มนับวันอนุญาตวันแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกันทุกประเภท

2020-09-28T12:35:25+00:00

การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563 updated 18/9/2020

ประกาศ เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563    ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 1. เปิดรับไม่เกินหนึ่งร้อยคนของแต่ละประเทศ สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติ และไม่เกินห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ 2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ 3. สถานที่ยื่นคำขอ : ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3