2020-09-28T12:35:25+00:00

การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563 updated 18/9/2020

ประกาศ เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563    ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 1. เปิดรับไม่เกินหนึ่งร้อยคนของแต่ละประเทศ สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติ และไม่เกินห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ 2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ 3. สถานที่ยื่นคำขอ : ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3

2020-08-10T08:38:42+00:00

ผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี พ.ศ.2563

ผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี พ.ศ.2563

2020-07-30T09:59:17+00:00

ครม.เห็นชอบร่างประกาศ มท. ต่ออายุต่างด้าวอยู่ในไทยถึง 26 ก.ย.2563 รวมถึงการยื่นขออยู่ต่อหรือเตรียมเดินทางออก และแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน

ครม.เห็นชอบร่างประกาศ มท. ต่ออายุต่างด้าวอยู่ในไทยถึง 26 ก.ย.2563 รวมถึงการยื่นขออยู่ต่อหรือเตรียมเดินทางออก และแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด  

2020-07-13T02:14:14+00:00

ประกาศ ตม.1 การรายงานตัว 90 วัน การแจ้งที่พัก และขออยู่ต่อระยะสั้น ย้ายไปเมืองทอง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (รับผิดชอบพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร) การรายงานตัว 90 วัน การแจ้งที่พัก และขออยู่ต่อระยะสั้น ย้ายไปเมืองทอง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป