เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงานในบริษัท, หจก. รหัส B

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa และ Transit Visa) หรือ
แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87 เฉพาะ ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ ผผ.90 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไมีมีวีซ่า)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี) , บัตร ตม.6)
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ, ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน วีซ่าจาก ผ.30 หรือ TR เป็น NON-B) (เรื่อง ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา/เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน) (แสดงฉบับจริง)
10. สำเนางบการเงินปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ (0-2575-1056-9)
13. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)(ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยทั้งหมด)
14. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
15. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
16. หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3 ) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
17. แผนที่บริษัท

หมายเหตุ

1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
2. เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
3. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ
4. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร. 0-2141-9902-3

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการศึกษาของนักบวช (รหัส ED)

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

1.  1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะ คนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือ
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะ คนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว,รอยตราการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี),บัตรขาออก (ตม.6)
3. รูปถ่าย ขนาด 4×6 ซม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือมหามงกุฎราชวิทยาลัย (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
6. หนังสือรับรองที่อยู่จากเจ้าอาวาสที่ให้การพำนัก
7. หนังสือสุทธิ (หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย)
8. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ พร้อมใบเสร็จค่าเทอม
9. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหาร,ผู้จัดการ,ครูใหญ่และผู้อำนวยการ ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา  สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นขอ ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง
2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
3. เอกสารในการยื่นคำขอให้เจ้าอาวาสที่ผู้ยื่นคำขอพำนักอยู่ลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตราวัดเป็นสำคัญ
4. เอกสารของสถาบันให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองและประทับตราสถาบันทุกแผ่นทุกหน้าเป็นสำคัญ
5. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการกรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(NON-O) เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รหัส B

ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน อนุญาตไม่เกิน 90 วัน

1.
1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ  ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6))
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยแสดง56
5.1 สำเนาหลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย
5.2 หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย
5.3 สำเนาหลักฐานการฝากเงิน
5.4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ  ระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
หรือ
6. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อ หรือเช่า (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี)  ห้องชุดในอาคารชุดจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในราคาซื้อหรือเช่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยแสดง
6.1 โฉนดที่ดินมือแรกและต้องเป็นชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
6.2 สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดระหว่างผู้ยื่นคำขอกับบริษัทหรือโครงการและสำเนาการจดทะเบียนแสดงการเป็นเจ้าของห้องชุดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมจากสำนักงานที่ดินในพื้นที่
6.4 หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย
6.5 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์เป็นชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
6.6 หลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย
6.7 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.8 ใบประเมินราคาจากสำนักงานที่ดิน
หรือ
7. มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงินประจำกับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยแสดง
7.1 สำเนาหลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย
7.2 หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย
7.3 สำเนาหลักฐานการฝากเงิน
7.4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
หรือ
8. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  โดยแสดงหลักฐานสำเนาพันธบัตรของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
9. มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (6), (7) หรือ (8) ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

หมายเหตุ

1.  ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง  
2.  เอกสารในการยื่นคำขอจะต้องเป็นชื่อของผู้ยื่นคำขอแต่เพียงผู้เดียว
3.  เอกสารของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
4.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
5.  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง เว็บไซด์ http://bangkok.immigration.go.th