Project Description

1.รายงานงบทดลองส่ง สตง.(ก.ย.63)
3.รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ก.ย.63
4.เงินฝาก ธ.ในงบประมาณ ก.ย.63
5.เงินฝาก ธ.นอกงบประมาณ ก.ย.63
6.เงินฝากกระแสรายวัน 030008 2000(ก.ย.63)
6.เงินฝากกระแสรายวัน 030009 750000(ก.ย.63)
7.เงินฝากกระแสรายวัน(รวม) 006843 ก.ย.63
7.เงินฝากไม่มีรายตัว ก.ย. 63
8.รายงานเงินฝากคลัง 00658-2563
8.รายงานเงินฝากคลัง 00701-2563
8.รายงานเงินฝากคลัง 00708-2563
8.รายงานเงินฝากคลัง 00770-2563
9.งบทดลอง งวด 12-2563 (รายงานปี)
2.ประเมินเรื่อง 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2563