Project Description

เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน ตม.จว.มุกดาหาร

ประกาศประกวดราคา (1)
2. เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ล (1)
3. ขอบเขตของงาน (TOR) (1)
4. รายละเอียดงวดงานและงวดเงิน (1)