Project Description

เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการวางท่อขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) ตม.เชียงแสน

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ การจ้างก่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการวางท่อขย