Project Description

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์
📣 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-25 พ.ย.63
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 0 2287 2012
ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันฯ96อัตรา
1 1ffba77059 Announce-96-2563 1901acc428
ประเภทไฟล์ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์
Thumbnail for Announce-96-2563.pdfAnnounce-96-2563.pdf

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

Open | Download
2.75 MB

1

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma