Project Description

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์
📣 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-25 พ.ย.63
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 0 2287 2012
ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันฯ96อัตรา

[eeSFL showfolder=”Announce-96-2563″]