Project Description

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (รับผิดชอบพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร)
การรายงานตัว 90 วัน การแจ้งที่พัก และขออยู่ต่อระยะสั้น ย้ายไปเมืองทอง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป