Project Description

สตม.พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวหลังวีซ่าหมด 31 ตุลาคม 2563

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังมีความรุนแรงอยู่ ทำให้ยังมีการปิดด่านพรมแดนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศในหลายประเทศ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้มาขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้รีบติดต่อ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที่ โดยใช้หลักฐานประกอบการการยื่นคำขอ ดังนี้
1. แบบคำขอ ตม.7
2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
3. หนังสือรับรองจากสถานทูต (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองตน เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร​ (สามารถดาวน์โหลด​แบบฟอร์ม​ได้ในเว็บไซต์​ของ สตม.)

คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน โดยเริ่มนับวันอนุญาตวันแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกันทุกประเภท

ทั้งนี้ การให้คนต่างด้าวมาขออนุญาตอยู่ต่อครั้งนี้​ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศที่จะต้องดูแลและควบคุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดก็เป็นอีกมาตรหนึ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกด้วย

ทีมโฆษก สำนักงาน​ตรวจคนเข้าเมือง


T_0032

ขอบคุณภาพจากเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19