immigrationAdmin

About immigrationAdmin

This author has not yet filled in any details.
So far immigrationAdmin has created 31 blog entries.

ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดปรับปรุงบริการออนไลน์ชั่วคราว

By |2020-07-17T10:55:21+00:00กรกฎาคม 15th, 2020|อื่นๆ|

ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดปรับปรุงบริการออนไลน์ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก บริการออนไลน์ที่ปิดปรับปรุงได้แก่ 1. การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 2. การรับแจ้งที่พักอาศัย 3. บริการ ตม.6 ออนไลน์ 4. รายการเกี่ยวกับยานพาหนะ (ตม.2)

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว

By |2021-06-23T06:00:43+00:00กรกฎาคม 10th, 2020|อื่นๆ|

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด" ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯและเกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30 กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7

การขออยู่ต่อ

By |2020-07-10T08:41:55+00:00กรกฎาคม 10th, 2020|อื่นๆ|

การขออยู่ต่อ กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น หลักเกณฑ์การพิจารณา คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว คนต่างด้าวต้องมีเงินได้ตามตารางเงินได้แนบท้ายคำสั่งนี้ (ผนวก ก) ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ธุรกิจนั้นต้องยื่นงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดสองปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้แต่กรณีเพื่อแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงเชื่อถือได้ มีการประกอบการจริงและมีความต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากแนวทางพิจารณาสถานภาพธุรกิจว่ามีการประกอบการจริงและมีความ ต่อเนื่องแนบท้ายคำสั่งนี้ (ผนวก ข) ธุรกิจนั้นมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน ธุรกิจนั้นต้องมีอัตราส่วนระหว่างจำนวนคนต่างด้าวกับพนักงานคนไทยประจำ ในอัตราส่วนคนต่างด้าว 1 คนต่อพนักงานคนไทยประจำ 4 คน ธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ (3) (4) และ (5)และให้ได้รับการผ่อนผันในเรื่องอัตราส่วนคนไทยตามหลักเกณฑ์ข้อ (6) โดยให้มีพนักงานคนไทยในอัตราส่วนคนต่างด้าว 1 คน ต่อพนักงานคนไทยประจำ 1 คน (ก) ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน) (ข) สำนักงานภูมิภาค (ค) บริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา)

ข้อยกเว้นการแจ้งที่พักอาศัย

By |2020-06-04T06:20:16+00:00มิถุนายน 4th, 2020|อื่นๆ|

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ชาวต่างชาติ ไปทั่วไทย ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนที่พัก --------------- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  มีความห่วงใย และขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าและให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถ้ามีเดินทางเปลี่ยนที่พัก ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ   ดังนี้ (1) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล (2) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (3) การท่องเที่ยว (4) การเล่นกีฬา (5) ธุรกิจ (6) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง (7) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร (9) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานีหรือท้องที่ใน ราชอาณาจักร (10) การศึกษาหรือดูงาน (11) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (12) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง (13) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร (14) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ (15) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ---------------- ( ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

Go to Top