คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สตม.
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ สตม.
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ยุทธศาสตร์แผนบริหารราชการ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5
ไฟล์ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2557 ตามตัวชี้วัดที่ 6.2 (IT)
ตัวชี้วัดที่ : 6.2 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ของ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
ตัวชี้วัดที่ : 6.2 ผนวก ก ตารางการดำเนินการของหน่วย
ตัวชี้วัดที่ : 6.2 ผนวก ข รายงานผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดย่อย
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไฟล์ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2556 ตามตัวชี้วัดที่ 9 (IT)
ตัวชี้วัดที่ : 9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ : 9.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาองค์การด้านระบบสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2556
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2556 ตามตัวชี้วัดที่ 9 (IT)
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2556 ตามตัวชี้วัดที่ 9 (IT)
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 9
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อม
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ SAR
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ๒๕๕๕ ตามตัวชี้วัด๑๔ (IT)
KPI ตัวชี้วัดที่ ๔.๑- ๔.๔สตม. ปี ๒๕๕๕
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ๒๕๕๕ ตามตัวชี้วัด ๔.๒.๑
คำรับรองฯ สตม. ระหว่าง ผบ.ตร. กับ ผบช.สตม. ปี ๒๕๕๕
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สตม.
ตารางแสดงการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ตารางแสดงผู้รับผิดชอบหลักของ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
น้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานรับผิดชอบร่วมหน่วยปฏิบัติ ของ สตม.
แบบรายงานตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิตการป้องกันและปราบปรามลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานรับผิดชอบร่วม/หน่วยปฏิบัติ ตัวชี้วัดของ สตม. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด ๑๒ (IT)
ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓ หมวด ๔ การวัดการวิเคราะห์ (IT๑-IT๖)
แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ สตม.
รายงานผลการปฏิบัติราชการ(ระบบคดีอาญา)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ(ระบบฐานข้อมูลกำลังพล)
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ

แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2553

แผนปฏิบัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สตม. ประจำปีงบประมาณ 2553

แผนองค์ความรู้ของ สตม. ประจำปีงบประมาณ 2553

การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สตม. ประจำปีงบประมาณ 2553 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐
รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน